Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần II lớp chuyên viên K59 (PT) 21/05/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp A81 21/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp A84 (QS) 21/05/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K60 10/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B124 10/05/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B124 10/05/2018 Danh sách điểm thi phần I lần 2 lớp Chuyên viên K59 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B114 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B114 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp A81 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp A82 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B123 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B123 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp A81 16/04/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K59 16/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp lớp B118 05/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp lớp B119 05/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp lớp B120 05/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp cuối khóa lớp B122 03/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp cuối khóa lớp B121 03/04/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B122 27/03/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B122 23/03/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B116 22/03/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B121 22/03/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B116 18/03/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B121 15/03/2018 Danh sach điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B122 02/03/2018 Danh sach điểm thi phần V.1 lần 2 lớp B122 01/03/2018 Danh sach điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B122 01/03/2018 Danh sach điểm thi phần V.3 lớp B122 01/03/2018 Danh sach điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B122 01/03/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B120 01/03/2018 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B120 27/02/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B121 10/02/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B121 10/02/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K58 (lần 2) 09/02/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B122 08/02/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B119 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B114 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B121 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B121 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B122 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B122 07/02/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp Chuyên viên K58 06/02/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B119 02/02/2018 Danh sách điểm thi phần I lần 2 lớp chuyên viên K58 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp chuyên viên K58 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B114 30/01/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B120 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B120 30/01/2018