Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B111 11/10/2017 Danh sách điểm thi phần VI lần 2 lớp B111 11/10/2017 Test ket qua hoc tap 09/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B112 06/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B113 06/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B118 06/10/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B122 04/10/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B117 04/10/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B114 04/10/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B111 04/10/2017 Danh sách điểm tổng hợp lớp A77 02/10/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B111 viết tiểu luận tốt nghiệp 02/10/2017 Danh sách thi viết lớp B111 02/10/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp B117 02/10/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp B115 02/10/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp B112, B113 02/10/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp A80 02/10/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B111 29/09/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp A79 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B119 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp A79 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B118 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B111 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B111 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần VI lớp B111 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B117 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B117 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B115 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B113 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B113 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B112 27/09/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B117 26/09/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B113 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B112 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B121 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B115 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B115 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lần 2 lớp B115 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B114 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B114 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp A80 20/09/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp A80 15/09/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A80 15/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B121 07/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B120 07/09/2017 Danh sách điểm thi phần II (lần 2) lớp B111 07/09/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 (lần 2) lớp B111 07/09/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp A79 07/09/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B115 06/09/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B115 06/09/2017