Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B127 05/12/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B128 05/12/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B132 05/12/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp A83 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B130 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B131 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B132 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp A82 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp A83 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A83 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B129 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần VI lần 2 lớp B129 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B129 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B129 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B125 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B131 29/11/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K63 16/11/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K64 16/11/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K65 16/11/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A82 14/11/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B124 14/11/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B123 14/11/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A81 14/11/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B126 14/11/2018 Danh sách điểm tiểu luận cuối khóa lần 2 lớp Chuyên viên K63(TB) 13/11/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp A82 09/11/2018 Danh sách điểm thi phần IV lần 2 lớp A82 09/11/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B127 09/11/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B126 09/11/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B126 09/11/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B125 09/11/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B131 09/11/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B124 05/11/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B123 02/11/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K63 02/11/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp A81 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần IV lần 2 lớp A81 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp A81 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lần 2 lớp A82 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp A82 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A82 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B133 31/10/2018 Danh sách điểm thi phúc khảo phần IV lớp A82 30/10/2018 Danh sách điểm thi phúc khảo phần V.1 lớp A82 30/10/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp A83 30/10/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B133 30/10/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B134 30/10/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A81 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp A81 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B126 25/10/2018