Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm khóa luận lớp B124 05/11/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B123 02/11/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K63 02/11/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp A81 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần IV lần 2 lớp A81 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp A81 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lần 2 lớp A82 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp A82 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A82 31/10/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B133 31/10/2018 Danh sách điểm thi phúc khảo phần IV lớp A82 30/10/2018 Danh sách điểm thi phúc khảo phần V.1 lớp A82 30/10/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp A83 30/10/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B133 30/10/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B134 30/10/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A81 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp A81 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B126 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B126 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B127 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B128 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B131 25/10/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B130 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B131 05/10/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B123 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần IV lần 2 lớp B123 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B123 05/10/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B124 05/10/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B124 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B124 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B124 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B127 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B127 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B128 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp A81 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp A82 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp A82 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp A83 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K63 (TB) 05/10/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K62 (Tân Châu) 27/09/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp chuyên viên K62 (Tân Châu) 26/09/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B124 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B124 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B124 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B125 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B128 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B129 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp A81 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp A81 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp A81 24/09/2018