Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần I.1 lớp A83 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp A83 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A82 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B123 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B128 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B128 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B130 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B130 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K62 23/08/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp chuyên viên K61(LX) lần 2 09/08/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B116 08/08/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B116 08/08/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B116 08/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A82 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp A81 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp A84 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B123 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B123 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B126 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B124 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B124 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B129 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B131 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B131 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B123 03/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B126 03/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B129 03/08/2018 Danh sách điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K61 10/07/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K61 02/07/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B114 29/06/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp A82 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp A83 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp A84 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B114 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B114 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B123 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B125 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B125 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B128 27/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B128 27/06/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K60 (AP) lần 2 25/06/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B124 22/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B124 22/06/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K59 (lần 2) 20/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp A82 15/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B124 15/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B127 15/06/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K60(AP) 13/06/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B116 11/06/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B116 11/06/2018