Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B120 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B119 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B119 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B121 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B121 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp chuyên viên K56 08/12/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B119 24/11/2017 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K57 24/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B120 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B120 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B122 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lần 2 lớp B117 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B117 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B117 23/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B113 23/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B112 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B112 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B112 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lần 2 lớp B112 22/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lần 2 lớp B112 22/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B119 22/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B122 22/11/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp A79 21/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B117 21/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B121 17/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp A80 16/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lần 2 lớp A80 16/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B115 16/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lớp B117 16/11/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B118 16/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B118 16/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lớp B112 14/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B117 13/11/2017 Danh sách điểm tổng hợp cuối khóa lớp B111 13/11/2017 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K56 12/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A80 12/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lần 2 lớp B114 12/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lớp B113 12/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B115 12/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B116 12/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B117 12/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B117 12/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B112 07/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B112 07/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B113 07/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B115 07/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lần 2 lớp B114 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B114 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B118 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B121 06/11/2017