Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần VI lớp B122 08/02/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B119 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B114 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B121 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B121 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B122 07/02/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B122 07/02/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp Chuyên viên K58 06/02/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B119 02/02/2018 Danh sách điểm thi phần I lần 2 lớp chuyên viên K58 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp chuyên viên K58 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B114 30/01/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B120 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B120 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B120 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B121 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B121 30/01/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B120 26/01/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B118 23/01/2018 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp Chuyên viên K57 19/01/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K58 19/01/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B120 18/01/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B120 18/01/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lần 2 lớp B112 18/01/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lần 2 lớp B113 18/01/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 (lần 2) lớp B119 18/01/2018 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B118 16/01/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B120 10/01/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B119 09/01/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp chuyên viên K57 09/01/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B119 05/01/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B122 05/01/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B122 05/01/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B112 30/12/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B113 30/12/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B121 29/12/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp chuyên viên K57 29/12/2017 Danh sách điểm tiểu luận lớp chuyên viên K56 28/12/2017 Danh sách điểm tổng hợp lớp B117 28/12/2017 Danh sách điểm tổng hợp lớp A80 28/12/2017 Danh sách điểm tổng hợp lớp B115 28/12/2017 Danh sách điểm thi phần IV lần 2 lớp B118 26/12/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B118 26/12/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B119 26/12/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B119 26/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B112 24/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B113 24/12/2017 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K58 23/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B117 22/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp A80 22/12/2017