Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp A77 21/08/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp A79 17/08/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp A79 14/08/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B118 14/08/2017 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên khóa 55 08/08/2017 Danh sách học viên đủ điều kiện viết tiểu luận lớp chuyên viên khóa 55 11/07/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 (lần 2) lớp A80 30/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B118 30/06/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B117 30/06/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B115 30/06/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp A79 30/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 (lần 2) lớp A79 26/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B117 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B118 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B115 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B114 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B114 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B111 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B111 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 (lần 2) lớp A80 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp A80 22/06/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A79 22/06/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2017 15/06/2017 Một số yêu cầu viết tiểu luận cuối khóa lớp TCLLCT-HC 13/06/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B115 29/05/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B117 24/05/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 năm 2017 24/05/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2017 22/05/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A77 22/05/2017 Kết quả điểm phần I.2 lớp TC LLCT-HC B111 18/05/2017 Kết quả điểm phần I.1 lớp TC LLCT-HC B111 18/05/2017 Kết quả điểm phần II lớp TC LLCT-HC B111 18/05/2017 Kết quả điểm phần II lớp TC LLCT-HC A79 18/05/2017 Kết quả điểm phần I.2 lớp TC LLCT-HC A79 18/05/2017 Kết quả điểm phần I.1 lớp TC LLCT-HC A79 18/05/2017 Kết quả điểm phần I.2 lớp TC LLCT-HC A80 18/05/2017 Danh sách học viên đủ điều kiện thi viết lớp TC LLCT-HC A77 18/05/2017 Kết quả điểm phần I.1 lớp TC LLCT-HC A80 18/05/2017 Danh sách điểm lớp TCCT 5 10/05/2017 Danh sách điểm lớp TCCT 4 10/05/2017 Danh sách điểm lớp TCCT 3 10/05/2017 Danh sách điểm lớp TCCT 2 10/05/2017 Danh sách điểm lớp TCCT 1 10/05/2017