Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần IV lớp B121 29/12/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp chuyên viên K57 29/12/2017 Danh sách điểm tiểu luận lớp chuyên viên K56 28/12/2017 Danh sách điểm tổng hợp lớp B117 28/12/2017 Danh sách điểm tổng hợp lớp A80 28/12/2017 Danh sách điểm tổng hợp lớp B115 28/12/2017 Danh sách điểm thi phần IV lần 2 lớp B118 26/12/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B118 26/12/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B119 26/12/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B119 26/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B112 24/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B113 24/12/2017 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K58 23/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B117 22/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp A80 22/12/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B115 22/12/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B118 20/12/2017 Danh sách điểm thi phần VI lớp B118 20/12/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B120 20/12/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B122 20/12/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B122 20/12/2017 Danh sách điểm thi phần I lần 2 lớp chuyên viên K56 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B120 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B119 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B119 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B121 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B121 11/12/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp chuyên viên K56 08/12/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B119 24/11/2017 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K57 24/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B120 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B120 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B122 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lần 2 lớp B117 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B117 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B117 23/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B113 23/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B112 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B112 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B112 23/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lần 2 lớp B112 22/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lần 2 lớp B112 22/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B119 22/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B122 22/11/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp A79 21/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B117 21/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B121 17/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp A80 16/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lần 2 lớp A80 16/11/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B115 16/11/2017