Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần III.1 lần 2 lớp B114 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B114 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B118 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B121 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lớp A80 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B112 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B113 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B113 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B115 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần VI lớp B115 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B116 06/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp A80 01/11/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B112 01/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B113 01/11/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B117 01/11/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B120 01/11/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp A79 27/10/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp A79 27/10/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp A79 27/10/2017 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B111 23/10/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A79 20/10/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B111 20/10/2017 Danh sách điểm thi phần VI lớp A79 20/10/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lần 2 lớp A80 20/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B115 20/10/2017 Danh sách điểm thi phần IV lớp B115 20/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B117 20/10/2017 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B122 20/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B114 16/10/2017 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp A80 11/10/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A79 11/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B119 11/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B113 11/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B112 11/10/2017 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B111 11/10/2017 Danh sách điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B111 11/10/2017 Danh sách điểm thi phần VI lần 2 lớp B111 11/10/2017 Test ket qua hoc tap 09/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B112 06/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B113 06/10/2017 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B118 06/10/2017 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B122 04/10/2017 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B117 04/10/2017 Danh sách điểm thi phần II lớp B114 04/10/2017 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B111 04/10/2017 Danh sách điểm tổng hợp lớp A77 02/10/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B111 viết tiểu luận tốt nghiệp 02/10/2017 Danh sách thi viết lớp B111 02/10/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp B117 02/10/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp B115 02/10/2017