Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K71 08/10/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K72 (An Phú) 08/10/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B138 30/09/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B139 30/09/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B139 25/09/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K70 20/09/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K69 20/09/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K70 13/08/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K69 13/08/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B125 11/07/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B135 11/07/2019 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B125 10/07/2019 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B135 10/07/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B135 24/06/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B135 24/06/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B135 (lần 2) 20/06/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B125 14/06/2019 Danh sách điểm thi phần V.1+V.2+V.3 lớp B135 (lần 2) 13/06/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B125 13/06/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B125 (lần 2) 13/06/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B135 13/06/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B135 (lần 2) 13/06/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B125 (lần 2) 12/06/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B125 10/06/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B125 05/06/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B134 (lần 2) 04/06/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp A84 28/05/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp A84 28/05/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B125 24/05/2019 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K68 22/05/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B135 20/05/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B135 20/05/2019 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B134 15/05/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B134 14/05/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K68 08/05/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B133 06/05/2019 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B133 24/04/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A84 (lần 2) 23/04/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A84 23/04/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K68 22/04/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp A84 (lần 2) 22/04/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 và phần V.3 lớp A84 (lần 2) 22/04/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp A84 12/04/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B134 12/04/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A84 08/04/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B134 08/04/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B135 08/04/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B134 03/04/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B135 03/04/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp B134 29/03/2019