Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B132 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B132 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp B135 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp B132 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B134 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B134 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B135 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B135 19/02/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B129 13/02/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B128 13/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B131 12/02/2019 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B132 12/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A83 (lần 2) 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp A84 31/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B130 (lần 2) 31/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B130 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B130 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B131 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp B131 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B133 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B133 31/01/2019 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B127 21/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A83 16/01/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B127 16/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B130 16/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A83 14/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B130 14/01/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B134 14/01/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K67 (Thoại Sơn) 14/01/2019 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K65 (lần 2) 14/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B129 10/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B130 10/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B132 10/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lần 2 lớp B129 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B130 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B131 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B132 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B134 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp A83 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp A84 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A84 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lần 2 lớp B125 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B125 07/01/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K65 07/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B129 04/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B128 04/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B128 01/01/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp B129 01/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B129 01/01/2019 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K66 28/12/2018