Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B125 24/05/2019 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K68 22/05/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B135 20/05/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B135 20/05/2019 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B134 15/05/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B134 14/05/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K68 08/05/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B133 06/05/2019 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B133 24/04/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A84 (lần 2) 23/04/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A84 23/04/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K68 22/04/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp A84 (lần 2) 22/04/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 và phần V.3 lớp A84 (lần 2) 22/04/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp A84 12/04/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B134 12/04/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A84 08/04/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B134 08/04/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B135 08/04/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B134 03/04/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B135 03/04/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp B134 29/03/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B133 27/03/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp A84 27/03/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B132 27/03/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B132 27/03/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp B134 (lần 2) 27/03/2019 Danh sách điểm thi phần II và phần IV lớp B135 (lần 2) 26/03/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B133 26/03/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B133 26/03/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B131 18/03/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp A84 15/03/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B134 15/03/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B131 15/03/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B130 08/03/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B130 08/03/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp A83 01/03/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp A83 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B125 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K67 28/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B132 (lần 2) 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B133 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B133 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp B134 28/02/2019 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K67 26/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B132 21/02/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp B135 21/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B131 (lần 2) 19/02/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B128 19/02/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B129 19/02/2019