Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B125 11/05/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp A84 26/04/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K68 22/04/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B135 19/04/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp A84 viết khóa luận tốt nghiệp 19/04/2019 Danh sách học viên dư thi viết tốt nghiệp lớp B134 12/04/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B134 viết khóa luận tốt nghiệp 12/04/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2019 10/04/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B133 28/03/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT- HC B133 viết khóa luận tốt nghiệp 28/03/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 4 năm 2019 18/03/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B132 viết khóa luận tốt nghiệp 21/02/2019 Danh sách học viên thi viết lớp B131 19/02/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khoá luận lớp B134 18/02/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2019 18/02/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B133 15/02/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp A84 15/02/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B131 viết khóa luận tốt nghiệp (chỉnh sửa) 13/02/2019 Danh sách học viên thi viết lớp A83 31/01/2019 Danh sách học viên thi viết lớp B130 31/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B130 viết khóa luận tốt nghiệp 25/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp A83 16/01/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K67 (Thoại Sơn) 14/01/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2019 11/01/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B129 10/01/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B128 04/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B129 viết khóa luận tốt nghiệp 04/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B128 viết khóa luận tốt nghiệp 01/01/2019 Danh sách thi viết lớp B127 25/12/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2019 25/12/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B127 viết khóa luận tốt nghiệp 20/12/2018 Kế hoạch thi viết và viết khóa luận cuối khóa lớp B132 17/12/2018 Kế hoạch thi viết và viết khóa luận cuối khóa lớp B131 17/12/2018 Kế hoạch thi viết và viết khóa luận cuối khóa lớp B130 17/12/2018 Kế hoạch thi viết và viết khóa luận cuối khóa lớp A83 17/12/2018 Danh sách chủ đề viết tiểu luận lớp Chuyên viên K66 04/12/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2018 19/11/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K65 (Châu Đốc) 19/11/2018 Danh sách thi viết lớp A82 14/11/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp A82 14/11/2018 Danh sách thi viết tốt nghiệp lớp B126 14/11/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B126 viết khoá luận tốt nghiệp 13/11/2018 Danh sách chủ đề viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K64 09/11/2018 Danh sách học viên thi viết lớp A81 31/10/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B129 29/10/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B128 29/10/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B127 29/10/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp A81 25/10/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2018 22/10/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B123 05/10/2018