Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bài viết chuyên đề

Góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 02/12/2019 Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả cao trong giai đoạn hiện nay 02/12/2019 Những nghiên cứu về Vương quốc Phù Nam và văn hóa Óc Eo 02/12/2019 Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trong điều kiện hiện nay 02/12/2019 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh công - nông - trí thức trong giai đoạn hiện nay 02/12/2019 Vai trò người giảng viên Lý luận Chính trị ở các Trường Chính trị hiện nay 02/12/2019 Những e ngại và cách khắc phục khi áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực 02/12/2019 Lợi ích của phương pháp giảng dạy tích cực 02/12/2019 Sự thống nhất lợi ích tập thể với lợi ích cá nhân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 02/12/2019 Một số kết quả đảm bảo chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh An Giang trong thời gian qua 02/12/2019 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay 02/12/2019 Những đóng góp của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng vô sản 02/12/2019 Một số vấn đề về 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 02/12/2019 Một số vấn đề về Quản lý Kinh tế ở huyện Chợ Mới 02/12/2019 Một vài cảm nghĩ về nghề dạy học nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 02/12/2019 Một số vấn đề về công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh 02/12/2019 Vấn đề bản chất và chức năng của nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh 02/12/2019 Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo dục việt nam hiện nay 02/12/2019 Phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay 02/12/2019 Một số vấn đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập 02/12/2019 Một vài suy nghĩ về mô hình kiêm nhiệm của Chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã hiện nay 02/12/2019 Một số cải cách thủ tục hành chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 02/12/2019 Ký ức người thầy đầu tiên 02/12/2019 Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của thế hệ trẻ 02/12/2019 Ý nghĩa của công tác dạy học nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 02/12/2019 Để thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh 02/12/2019 Một số nội dung cơ bản và điểm mới của luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 02/12/2019 Vai trò của nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế ở Nhật Bản 02/12/2019 Quan niệm Của Rousseau Về các loại hình Chính Phủ 02/12/2019
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>