Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bài viết chuyên đề

Ý nghĩa của công tác dạy học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 29/11/2018 Xây dựng phiếu phản hồi từ người học ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 29/11/2018 Nâng cao chất lượng giờ thảo luận trên lớp nhìn từ hai phía 29/11/2018 Liên hệ sự phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động của tỉnh An Giang hiện nay vào nội dung bài giảng "Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân" 29/11/2018 Trách nhiệm của đảng viên trong việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII 29/11/2018 Những điểm mới trong Nghị quyết số 11 khóa XII về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" 29/11/2018 Một số yêu cầu xây dựng mối quan hệ, ứng xử tốt đẹp giữa giáo viên và học viên ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 29/11/2018 Một số vấn đề cơ bản về đề cương nghiên cứu khoa học 29/11/2018 Những thay đổi giáo trình mới so với giáo trình cũ trong bài “Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” 29/11/2018 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xuất phát từ con người, vì sự phát triển con người 29/11/2018 Một số vấn đề về đi thực tế ở cơ sở hiện nay 29/11/2018 Tìm hiểu sự bất cập pháp luật trong thực hiện Bộ Luật Dân sự năm 2015 29/11/2018 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa giáo dục với tăng trưởng và phát triển kinh tế 29/11/2018 “Có cái chết hóa thành bất tử” 29/11/2018 Ba chủ trương tạo bước ngoặt của Đảng bộ tỉnh An Giang về phát triển kinh tế nông nghiệp trong 10 năm đầu đổi mới (1986 – 1996) 29/11/2018 Quá trình hoạt động và những đóng góp của đồng chí Lê Duẩn đối với cách mạng Miền Nam 29/11/2018 Xây dựng đảng bộ cấp xã thuộc tỉnh An Giang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức 29/11/2018 Industry 4.0 – Một số vận dụng trong giảng dạy bài “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam” 29/11/2018 Xây dựng và phát triển văn hóa trong con người Việt Nam theo tinh thần văn kiện Đại hội lân thứ XII của đảng 29/11/2018 Vận dụng một số điểm mới của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 vào bài giảng “Quản lý ngân sách địa phương” 29/11/2018 Tác động từ cuộc cách mạng tháng Mười Nga đến việc hình thành con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 29/11/2018 Bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang 29/11/2018 Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 29/11/2018 Một số giải pháp nhằm khuyến khích người học tham gia xây dựng bài một cách hiệu quả 29/11/2018 Chủ động, tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, học tập ở Trường Chính trị 29/11/2018 Đại thắng Mùa xuân năm 1975, ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 29/11/2018 Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của “văn hóa” và sự vận dụng của Đảng ta 29/11/2018 Vận dụng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ X vào giảng dạy bài “Thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang..... 29/11/2018 Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 29/11/2018 Công tác thư viện ở trường đại học An Giang và một số kinh nghiệm tham khảo cho việc nâng cao chất lượng công tác thư viện ở trường Chính trị Tôn Đức Thắng 29/11/2018