Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

10:11 10/05/2017

Ngược dòng lịch sử, từ giữa thế kỷ XIX, trong cảnh nước mất nhà tan, biết bao phong trào yêu nước, lớp lớp tiền nhân “Đúc gan sắt để dời non lấp biển, xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ”. Nhưng tất cả đều thất bại, do bế tắc về đường lối!

 

     Công lao lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. Nhân tố quan trọng hàng đầu tạo thành kết quả đó là đã kế thừa trọn vẹn nền văn hóa dân tộc rực rỡ, mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn nó với các yếu tố của thời đại. Nội dung cơ bản và bao trùm trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, bởi vì “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

 

     Điểm đặc sắc của Hồ Chí Minh là vấn đề độc lập dân tộc đặt trong mối quan hệ với phong trào cách mạng thế giới không có nghĩa là các cuộc cách mạng thuộc địa  phải phụ thuộc vào cách mạng ở chính quốc mà có thể chủ động, tự lực; kết quả không chỉ giải phóng được mình mà còn có thể hỗ trợ cho cách mạng ở chính quốc. Trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc dự thảo đã nêu rõ:

 

     “Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”. Đây là cống hiến rất lớn của Người đối với sự phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào cách mạng thế giới.

 

     Riêng bàn về xây dựng CNXH Hồ Chí Minh có những luận điểm hết sức sáng tạo. Người khẳng định: “trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. Người chỉ rõ: “Nước độc lập mà dân không hưởng tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa gì”. Cho nên độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH: “CNXH là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động thì được nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ”; “CNXH là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy”. Nói tóm lại “CNXH là làm sao cho dân giàu, nước mạnh”...

Khi cả nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đảng ta đã khẳng định nguyên tắc hàng đầu: “Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp”. Bài học số một rút ra qua 30 năm đổi mới là phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...

 

     Qua những năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là các vấn đề xã hội và quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết có hiệu quả; còn tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội. Trên một số mặt, một số lĩnh vực, một bộ phận nhân dân chưa được thụ hưởng đầy đủ, công bằng thành quả của công cuộc đổi mới. Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ.

 

     Tất cả những điều đó đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng nhìn nhận nghiêm túc; đề ra các nhiệm vụ và giải pháp khắc phục nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển. Lợi dụng những hạn chế, yếu kém, các thế lực thù địch ra sức “đổi trắng - thay đen” cho rằng tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là “bế tắc”, “không tưởng”, “bảo thủ”, “giáo điều”... Tất cả luận điệu chống phá đó ngày càng lạc lỏng, không thể lừa dối được những ai có hiểu biết!

 

     Thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là một sự nghiệp vô cùng khó khăn. Trước lúc đi xa Bác Hồ đã căn dặn: “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.

 

     Kiên trì, sáng tạo thực hiện chỉ dạy của Người chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ to lớn này!


Theo Thông tin công tác tư tưởng số 04/2016- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Responsive image
 

 

các tin khác