Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Vai trò lãnh đạo của Đảng ta là sự lựa chọn lịch sử !

10:10 10/05/2017

Nhằm tác động lái con thuyền cách mạng Việt Nam đổi hướng, các “nhà dân chủ” tự phong, gần đây quyết liệt lên tiếng: “Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm, giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc... đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện”. Họ cho rằng: “Ở Việt Nam đang có sự tranh luận về thể chế chính trị giữa một bên đòi đa đảng (đa nguyên) và một bên cố bám nhứt nguyên (một đảng). Họ đã “đổi trắng thay đen”, “nhào nặn lịch sử” khi nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam tiếm quyền lãnh đạo”... Có người còn lớn tiếng kêu gọi những đảng viên cộng sản hãy ra khỏi Đảng để thành lập một đảng mới, làm đối trọng với Đảng ta...

 

     Giả danh “vì dân, vì nước”, những tuyên bố nói trên dễ làm cho những người thiếu hiểu biết, lầm tưởng rằng: đa nguyên, đa đảng thì sẽ dân chủ hơn. Họ luôn cố tình lờ đi vấn đề cốt lõi là đảng nhất nguyên ấy đại diện cho ai? vì ai? đảng đó đấu tranh cho lợi ích của quần chúng nhân dân lao động và toàn dân tộc, hay chỉ đại diện cho một tập đoàn thống trị bóc lột trong xã hội.

 

     Thực tế cho thấy, thể chế chính trị đa đảng đối lập ở rất nhiều quốc gia đã từng phải hứng chịu thường xuyên tình trạng rối loạn, khủng hoảng, rốt cuộc chỉ dẫn tới tổn hại lợi ích, quyền sống của dân, làm suy yếu nội lực quốc gia. Thường các phe phái lợi dụng tâm lý bất mãn của một bộ phận dân chúng trước những khiếm khuyết của thể chế, tiêu cực xã hội để kích động, dẫn tới những xung đột, biểu tình, bạo loạn nhằm tranh giành quyền lực, lợi ích về mình chứ không phải vì hạnh phúc của nhân dân.

 

     Riêng ở Việt Nam, bọn dân chủ giả hiệu với tham vọng thay đổi thể chế chính trị, đang rất muốn tạo cơ sở pháp lý cho các đảng phái ở hải ngoại, như: “Đảng Việt Tân”, “Liên minh dân c hủ nhân quyền”, “Đảng Nhân dân hành động”... Những đảng này không chỉ là những tổ chức chính trị chống cộng mà còn là những tổ chức mang tính chất khủng bố... Đòi hỏi “đa đảng” còn nhằm tạo cơ hội cho những tổ chức đảng phái đang trong thời kỳ “thai nghén” tại “quốc nội”, ví dụ như “Đảng Xã hội Việt Nam”, “Đảng Dân chủ Việt Nam”... Trong số những người kêu gào “đa nguyên”, “đa đảng” không loại trừ có kẻ đã từng tích cực ủng hộ “Luật 10/59” chém giết hàng chục ngàn người yêu nước trong những năm cuối thập kỷ 50 thế kỷ XX.

 

     Cần nhắc lại rằng, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước ta đã có giai đoạn tồn tại nhiều đảng phái. Nhưng khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, thì các đảng đối lập cũng cuốn gói chạy theo. Lịch sử chính thức phủ định hình thái chính trị đa đảng đối lập ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đây là sự lựa chọn khách quan!

 

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ nghèo nàn, lạc hậu đã tự lực, tự cường, vươn lên theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việt Nam từ xứ thuộc địa trở thành một nước có quan hệ quốc tế rộng rãi; có vị thế ngày càng quan trọng trên chính trường quốc tế.

 

     Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng luôn nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

 

     Những năm vừa qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng. Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt một số kết quả quan trọng... Những thành quả đó có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng.


Theo Thông tin công tác tư tưởng số 04/2016- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Responsive image
 

 

các tin khác