Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Cuộc cách mạng của Nhân dân

10:14 10/05/2017

Tổng kết tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

 

     Nhưng rất tiếc, có người ác ý nói rằng, Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là do “may mắn” giành được “khoảng trống quyền lực”. Giáo sư Trần Văn Giàu đã phê phán: “...nói rằng Cách mạng Tháng Tám 1945 chỉ là việc lanh tay, lẹ chân, chìa cái rổ ra hứng quả chín đang rơi; cũng như nói rằng Pháp vốn là người thừa kế truyền thống cách mạng 1789 nên vui lòng nhả miếng mồi Đông Dương; cũng như nói rằng Mỹ giàu sụ rồi không thiết gì nữa đến việc giữ Nam Việt Nam, bèn rút quân nửa triệu và 1000 máy bay về nước cho đỡ mệt lo...”. Nói như vậy là xuyên tạc hết sức thô thiển! Nhưng cũng cần nói thêm rằng,  bất cứ một cuộc cách mạng nào đều phải biết tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chọn đúng thời cơ là một khoa học và một nghệ thuật. Nếu chọn đúng thời cơ thì động lực sẽ tăng lên gấp bội - một ngày bằng nhiều chục năm! Ngược lại nếu tiến hành khi thời cơ chưa chín muồi thì sẽ gây tổn thất khôn lường; còn để thời cơ trôi qua thì sẽ mất đi thế chủ động...

 

     Dù muốn hay không, những ai đó phải thừa nhận một sự thật lịch sử là Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Thành quả của Cách mạng Tháng Tám 1945, đã phá tan xiềng xích nô lệ, vĩnh viễn xóa bỏ ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đất nước, kỷ nguyên độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

     Nói về những cống hiến Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO), đã khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

 

     Phát triển đất nước theo con đường Cách mạng Tháng Tám, trong 30 năm đổi mới vừa qua, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc đã ghi nhận Việt Nam là một trong mười nước có mức tăng thu nhập cao nhất trong 40 năm qua. Liên Hiệp quốc coi Việt Nam là hình mẫu quốc tế trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) trên toàn quốc từ 58,1% năm 1993 xuống còn 14,8% năm 2007 và 7,8% năm 2013. Chính phủ luôn dành nguồn lực lớn cho công tác xóa đói giảm nghèo. Trong giai đoạn 2005 - 2012, Nhà nước đã dành 864.000 tỷ đồng, bình quân mỗi năm dành 120.000 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Vì vậy, tỷ lệ giảm nghèo cả nước đều đạt và vượt chỉ tiêu, bình quân mỗi năm (giai đoạn 2005 - 2012) giảm từ 2,3% đến 2,5%...

 

     Thực tiễn lịch sử ngày càng khẳng định đi theo con đường Cách mạng Tháng Tám nước ta đã giành được độc lập. Giành được độc lập dân tộc mà không tiến lên chủ nghĩa xã hội thì chẳng những không giữ được độc lập dân tộc mà còn không thể mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. “Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc”. Giành độc lập dân tộc mà đưa đất nước theo con đường khác là sự phản bội, là đi ngược lại ước mơ, nguyện vọng, ý chí và phủ nhận sự hy sinh biết bao xương máu của Cha Ông.

 

     Cách mạng Tháng Tám 1945 là sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lựa chọn chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, trong đó toàn bộ quyền lực nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn sáng suốt của Nhân dân!


Theo Thông tin Công tác tư tưởng số 10/2015 - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang

Responsive image
 

 

các tin khác