Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Phát huy dân chủ ngày càng mạnh mẽ

10:11 10/05/2017

Các thế lực thù địch không ngừng bịa đặt, công kích: “Đảng Cộng sản Việt Nam kìm hãm tự do, dân chủ, vi phạm nhân quyền, chia rẽ dân tộc”, họ liệt kê Việt Nam vào nhóm “xứ sở sa mạc về nhân quyền”...

 

     Lịch sử ghi nhận: Hiếm có xứ thuộc địa nào, ngay sau khi giành được độc lập đã tiến hành Tổng tuyển cử (06/01/1946) có ngay Quốc hội, Quốc hội bắt tay ngay vào hoạt động lập hiến, lập pháp, nhằm bảo đảm cơ sở hiến định vững chắc cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa non trẻ nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

     Trước đó, từ năm 1919, trong bản yêu sách tám điểm gởi Hội nghị Versailles đòi các quyền tự do, dân chủ cho Nhân dân ta, Nguyễn Ái Quốc đã nêu những điều liên quan đến pháp quyền, đòi thực dân Pháp phải cải cách nền pháp lý ở Đông Dương, Người yêu cầu: “Bảy xin hiến pháp ban hành/ Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.

 

     Tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh luôn được Nhà nước ta thực hiện nhất quán, đảm bảo mọi quan hệ xã hội, mọi lĩnh vực của đời sống đều chịu sự chi phối của pháp luật. Pháp luật là cơ sở bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp hai lần đứng đầu Ủy ban soạn thảo Hiến pháp (1946 và 1959), ký lệnh công bố 16 đạo luật, 613 sắc lệnh và nhiều văn bản dưới luật khác...

 

     Luật pháp là yêu cầu cần thiết, cực kỳ quan trọng cho mỗi quốc gia. Không có luật, thiếu luật, xã hội khó ổn định và phát triển. Pháp luật với khả năng điều chỉnh của nó là một thước đo cơ bản về dân chủ.

 

     Trong ba mươi năm đổi mới, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành số lượng Luật, Pháp lệnh gấp 8 lần so với 41 năm trước (từ 02/9/1945 đến 30/02/1986, nước ta ban hành 63 Luật, Pháp lệnh; từ ngày 01/01/1987 đến ngày 30/12/2013, nước ta đã ban hành được 483 Luật, Pháp lệnh).

 

     Riêng 10 năm gần đây (từ 2005 đến 2015) công việc nói trên đã đạt được những thành tựu đặc biệt quan trọng. Hoạt động lập pháp của Quốc hội được thực hiện một cách sôi nổi, mạnh mẽ, quyết liệt với quyết tâm nâng cao  về chất lượng lẫn số lượng các dự án luật được thông qua, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống (đã thông qua 208 Luật và 30 Pháp lệnh. Trong đó gồm 40 văn bản thuộc lĩnh vực tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị và pháp luật về quyền con người, quyền công dân; 66 văn bản trong lĩnh vực kinh tế; 74 văn bản trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, thể thao, du lịch, dân tộc tôn giáo, dân số gia đình... 42 văn bản trong lĩnh vực pháp luật về an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội).

 

     Đặc biệt, trong khóa XIII, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm cơ sở hiến định cho việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện, chủ động hội nhập quốc tế. Trong số các dự án Luật đã được thông qua, có nhiều luật lần đầu tiên được ban hành ở nước ta: Lĩnh vực kinh tế có Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, Luật Quản lý nợ công; lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước có Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật Công chức, viên chức; lĩnh vực xã hội có Luật Bình đẳng giới; lĩnh vực khoa học công nghệ có Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Công nghệ cao, Luật Đa dạng sinh học...

 

     Nhìn chung các luật có nội dung khá phong phú, điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Có thể khẳng định trong xã hội ta vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao. Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện.

 

     Tuy nhiên, so với mong muốn của Nhân dân, so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hệ thống pháp luật cũng còn những hạn chế, còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, nhiều nội dung chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền; tính công khai, minh bạch, khả thi, ổn định còn hạn chế...

 

     Trong những năm tới đây Đảng khẳng định phải tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật theo các nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để Nhân dân kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật. Tập trung xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của Nhân dân.

 

     Nói Việt Nam kìm hãm tự do, dân chủ là xuyên tạc!


Theo Thông tin Công tác tư tưởng số 02/2016 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Responsive image
 

 

các tin khác