Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Tỉnh ủy

02:00 03/10/2017

Chiều, ngày 12 tháng 9 năm 2017, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của BCH TW khóa X và Chương trình hành động số 13-Ctr/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Đến dự có đ/c Nguyễn Văn Xe - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng; đ/c Võ Minh Hoàng - TUV, Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; đ/c Trần Văn Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể đảng viên nhà trường

     Trong 10 năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Đảng viên trong tỉnh đã đạt được một số kết quả như: đã mở được 347 lớp, tổng số 30.008 học viên (các lớp: Hệ A, Hệ B, Hệ C, Trung cấp Hành chính,Trung cấp Luật, TRung cấp Hành chính-Văn phòng, Cao cấp bán tập trung, Cao cấp tập trung, Chuyên viên, Chuyên viên chính, Đại học, Tập huấn,...). Từ tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, nhận thức về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội đã ngày càng sáng tỏ hơn, hệ thống quan điểm lý luận về công tác đổi mới đã hình thành trên những nét cơ bản, góp phần đề ra những luận điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Việc tập trung nghiên cứu truyền bá tư tưởng Hồ Chí MInh bước đầu đạt kết quả tốt, tính thuyết phục được nâng cao, tác động tích cực đối với đời sống xã hội, việc nghiên cứu giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục chính trị trong Đảng và cán bộ công chức được đẩy mạnh. Những năm qua, nội dung hình thức phương pháp công tác tư tưởng được đổi mới mạnh mẽ, tính chiến đấu, tính thuyết phục, chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng được nâng cao toàn diện trên các lĩnh vuẹc. Những kết quả đạt được của công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng tạo đucợ sự thống nhất trong toàn trường, sự đồng thuận cán bộ, đảng viên, tăng cường lòng tin cảu cán bộ, công chức viên chức vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Về công tác báo chí, nhà trường đã xây dựng và đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử từ năm 2013, nhằm giới thiệu về trường, tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, xây dựng Đảng, sinh hoạt tư tưởng, trao đổi kinh nghiệm, lý luận thực tiễn, tư liệu báo cáo viên, lịch sử địa phương... Tháng 5 năm 2017, xuất bản Bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" với 3 chuyên mục Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo; Nghiên cứu-trao đổi, Tin tức sự kiện...Qua đó giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra trên lĩnh vực tư tưởng, chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc vu cáo chống phá Đảng, Nhà nước;... nâng cao cảnh giác chủ động phòng chống tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ...

     Phát biểu tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn Xe - Bí Thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng, đánh giá cao công tác triển khai công tác tư tưởng gắn với tỉnh trong tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên, học viên của trường. Có những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo tiêu chuẩn hóa cán bộ cấp tỉnh, huyện. Thực hiện tốt đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ quản lý đạt kết quả cao, công tác báo chí có nổ lực lớn. Biểu dương Đảng ủy BGH và toàn thể Đảng viên nhà trường trong 10 năm qua khắc phục khó khăn, đoàn kết gắn bó với nhau để hoàn thành tốt công tác đào tạo cán bộ, xây dựng được Đảng bộ trong sạch trong những năm vừa qua. Đồng thời đồng chí củng đề nghị nhà trường cần nâng cao vai trò vị trí của công tác tư tưởng hơn nữa, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trường, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy vai trò đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, giảng viên không ngừng học tập đổi mới để thu hút bài giảng,tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu đoàn kết thống nhất dân chủ...

     Kết luận Hội nghị, đ/c Võ Minh Hoàng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn và tiếp thu những ý kiến Hội nghị, yêu cầu đối với công tác tư tưởng là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, lâu dài. Bí thư chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng trong cơ quan đơn vị mình, cần nghiên cứu nhiều hơn chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của đội ngũ giảng viên, thường xuyên bồi dưỡng cập nhập kiến thức phục vụ giảng dạy. Về báo chí, cần thường xuyên duy trì cổng thông tin điện tử nhà trường, duy trì và thực hiện tốt bản tin lý luận và thực tiễn, phối hợp với các cơ quan báo chí, khuyến khích viêt bài cho các tạp chí Trung ương. Cảnh giác với trang mạng xã hội, tham gia cac trang mạng một cách thông minh và đầy trách nhiệm./.

Ph Đông t/h.

Responsive image
 

 

các tin khác