Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Những đòi hỏi vô lý !

04:00 19/04/2017

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng nhằm bầu ra các cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và các địa phương. Cũng giống như trước những sự kiện tương tự, lợi dụng internet và mạng xã hội, đã xuất hiện các trang mạng xuyên tạc, chống phá. Phải đấu tranh vạch mặt những âm mưu thâm độc, nhưng rất tinh vi này.

 

     Họ đang nói: “Cuộc bầu cử này là không chính danh, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”; “Cuộc bầu cử chỉ do Đảng độc diễn, người dân không có vai trò gì”, Đảng “phân biệt đối xử với người tự ứng cử”; “Việc quy định con số và tỷ lệ đại biểu do Đảng áp đặt là tùy tiện, trái Hiến pháp”. Từ đó, kêu gọi, “hãy tạo ra 896 ứng cử viên “của dân” để đối lập với 896 ứng cử viên “của Đảng”. Nguy hiểm hơn, họ còn đòi hỏi phải bầu cử theo kiểu phương Tây...

 

     Cũng như những lần khác, cái gọi là “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế” đã vu khống trắng trợn với yêu cầu: “Việt Nam cũng nên tuân thủ những cam kết pháp lý quốc tế và cho phép người dân được bầu cử, thay vì để đảng cầm quyền chọn lựa”. Họ làm như không biết trên thế giới ngoài những nguyên tắc bầu cử phổ biến (như phổ thông đầu phiếu) thì tùy vào truyền thống chính trị mà việc bầu cử được thực hiện không giống nhau ở các quốc gia. Cần phải nói thêm, dân chủ phương Tây, bầu cử phương Tây không phải là mẫu mực, Nhà chính trị học người Anh Cô-lin Cờ-rao (Colin Crouch) cho rằng: “bầu cử vẫn được tiến hành... song những người vận động hành lang (Lobbys) thì định đoạt, trong khi nhân dân ngày càng im lặng”. Kết quả là từ những năm 60 của thế kỷ trước ở phương Tây đã xuất hiện tình trạng “khủng hoảng dân chủ” và theo đó xuất hiện thuật ngữ “sự chán chường chính trị”! Giáo sư Michio Kaku (Nhật Bản) Khi bàn về nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô, ông đã nói là do: “không có người cầm lái, không có một cương lĩnh hay một hệ tư tưởng chỉ đạo”; và do “say đắm chủ nghĩa tư bản đến ngây thơ...”.

 

     Thực tiễn khẳng định - lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo Hiến định, đương nhiên phải thực hiện vai trò lãnh đạo đối với cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu, để xây dựng chính quyền Nhân dân vững mạnh - vấn đề hết sức cơ bản của chế độ. Sự lãnh đạo nhằm đảm bảo cho quá trình bầu cử tiến hành đúng luật, phát huy được vai trò của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Ngay từ nhiệm kỳ trước, Đại hội XI đã xác định phải: “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới”, “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội... Hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội để cử tri lựa chọn và bầu những người thực sự tiêu biểu...”. Kết quả, cuộc bầu cử lần này là kỳ bầu cử mà nước ta có một hệ thống thiết chế, pháp luật hoàn thiện nhất trong lịch sử 70 năm của Quốc hội: Trước nhất là Hiến pháp mới được sửa đổi năm 2013. Đặc biệt, là Hội đồng bầu cử quốc gia, một thiết chế góp phần phát huy hơn nữa dân chủ.

 

     Gần đây nhất, Bộ Chính trị có Chỉ thị số 51 về lãnh đạo cuộc bầu cử. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử.

 

     Sự lãnh đạo của Đảng nhằm phát huy dân chủ rộng rãi, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Cần vạch mặt, đấu tranh loại trừ những âm mưu xuyên tạc, phá hoại. Bởi nó đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.


Sự thật

Theo Thông tin công tác tư tưởng số 06-2016 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

các tin khác