Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trách nhiệm của đảng viên trong việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII

03:13 05/01/2018

1. Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, mỗi đảng viên cần nắm vững những điểm mới, các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết

- Những điểm mới:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII có nội làm rộng hơn so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết vừa đề cập đến những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài; vừa tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, trọng tâm, cấp bách trước mắt của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Nghị quyết đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, rất cụ thể, dễ hiểu, dễ nhận diện.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống có nội hàm rất cụ thể, tập trung thể hiện ở những biểu hiện: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng ta hiện nay; qua đó, định hướng để các cấp đảng và đảng viên có kế hoạch tự phê bình và phê bình xây dựng đảng ta trong sạch vững mạnh.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định quan điểm: phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật để đánh giá tình hình; kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá. Quan điểm này một lần nữa cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh: để đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu, phải kết hợp giữa "xây" và "chống". Có thể ví "xây" và "chống" như hai bánh xe vững chắc. "Chống" triệt để bảo đảm cho công việc "xây" thành công. "Xây" phát triển mạnh mẽ thì đối tượng "chống" sẽ được xóa bỏ tận gốc.

- Mục tiêu, giải pháp:

Nghị quyết đề ra mục tiêu: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nghị quyết đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Mỗi nhóm nhiệm vụ giải pháp ấy đều có những điểm nhấn quan trọng. Đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm.

Có những việc rất cấp bách, không thể trì hoãn mà đòi hỏi phải làm ngay. Ví dụ như nhiệm vụ:  "Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận".

Những vấn đề trên là sự quyết tâm cao của Trung ương trong tổ chức thực hiện và lãnh đạo thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa "xây" và "chống", cho phép chúng ta tin tưởng các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết đề ra chắc chắn sẽ khả thi.

2. Trên cơ sở nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TW4 – K XII, chúng tôi mạnh dạn đề xuất với cấp ủy các cấp, đặc biệt là cấp ủy cơ sở, một số biện pháp thực hiện trong thời gian tới

Một là, các cấp ủy có biện pháp khả thi nhằm nâng cao nhận thức trong nội bộ về tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, phải coi việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị; qua đó, thực hiện nghiêm túc nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Hai là, cấp ủy có kế hoạch, biện pháp lãnh đạo sao cho mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình bằng hành động cụ thể; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm mục tiêu chung là góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Ba là, cấp uỷ các cấp, nhất là người đứng đầu, phải có quyết tâm chính trị, gương mẫu, nghiêm túc thực hiện nghị quyết; đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định của đảng. Thực hiện nói đi đôi với làm - nói đi đôi với làm là một nguyên tắc, là phong cách, đạo đức đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện.

Bốn là, các cấp ủy đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giới thiệu những tấm gương điển hình, tiên tiến trong việc thực hiện Nghị quyết; tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt và công tác.

Năm là, Trung ương cần tăng cường hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong công tác chống tham những, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

3. Trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ, chi bộ nơi mình sinh hoạt, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng như thế nào ?

- Thứ nhất, mỗi đảng viên phải tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, quán triệt thông suốt trong chi bộ mình sinh hoạt về Chương trình hành động của đảng uỷ, chi ủy, chi bộ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tự xây dựng quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Thứ hai, mỗi đảng viên phải chấp hành nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai. Thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết tôn trọng, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các đối tượng chịu sự quản lý, xem đây là một tiêu chuẩn quan trọng để tổ chức xem xét đánh giá cán bộ.

- Thứ ba, đảng viên phải quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bản thân đảng viên không ngừng động viên nhau ra sức rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ngay trong bản thân và trong nội bộ./.

Lê Thành Dững – Khoa Dân vận

Responsive image
 

 

các tin khác