Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

10:23 10/05/2017

Trong mọi thời kỳ, ở từng quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, họ là sức cống hiến hiện tại và tương lai của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đánh giá vai trò của thanh niên đã nhấn mạnh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.  

 

     Trong những năm gần đây, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng, trong đó có thanh niên. Do đó, phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay là vấn đề có ý nghĩa quan trọng.

 

     Thế nhưng, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của thế lực thù địch; những mặt trái của nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên, khiến cho một bộ phận thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, sa ngã, hư hỏng, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có thái độ thời ơ, bàng quan trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, mang nặng tâm lý hưởng thụ...

 

     Từ thực trạng trên, đòi hỏi thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao cảnh giác cách mạng, có ý thức và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu biết pháp luật trong nước và quốc tế để có ứng xử phù hợp.

 

     Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn, lòng nhiệt huyết của các tầng lớp thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, tìm lẽ sống cao đẹp cho mình, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhà trường, gia đình, xã hội, nhất là tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với một số giải pháp trọng tâm là:

 

     Thứ nhất, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh về đường lối, chủ trương, quyết sách, chiến lược, quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, giúp thanh niên nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo, ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ to lớn của mình trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, giáo dục sinh viên dù còn ngồi ghế giảng đường, mỗi sinh viên nêu cao ý thức và trách nhiệm, nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ đúng sai, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ vào các hoạt động gây rối, biểu tình gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại mối quan hệ với các nước láng giềng.

 

     Thứ hai, củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày càng bền vững trong thanh niên.

 

     Để củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí cho thanh niên, phải tăng cường công tác tuyên truyền để thanh niên thấy rõ thực lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của ta; nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng. Qua đó, giúp cho thanh niên có nhận thức đúng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, nhất là vấn đề biển, đảo, củng cố niềm tin, ý chí, tình cảm, thái độ và động cơ đúng ở tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

     Thứ ba, chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

      Để xây dựng quyết tâm cho thanh niên, cần làm cho thanh niên thấy được sự khó khăn, gian khổ đối mặt với nguy hiểm, sự phức tạp và khắc nghiệt của các hoạt động trên biển, đảo... Điều đó đòi hỏi thanh niên phải dũng cảm, mưu trí, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

 

     Thứ tư, phải kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng cùng chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh niên, hình thành phẩm chất cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa.

 

     Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Thế hệ thanh niên chúng ta hãy cùng chung tay phấn đấu, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ và có những hành động thiết thực, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam và biển, đảo quê hương.

 

Trường Giang

Trích Thông tin Công tác tư tưởng số 11/2016 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Responsive image
 

 

các tin khác