Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Những thay đổi giáo trình mới so với giáo trình cũ trong bài “Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

01:46 29/08/2017

Qua quá trình nghiên cứu kiến thức nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy phần I.2, bài 4: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong giáo trình Trung cấp LLCT-HC, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2017 (Giáo trình mới) và giáo trình Trung cấp LLCT-HC, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2014 (Giáo trình cũ), bản thân nhận thấy những thay đổi của Giáo trình mới so với Giáo trình cũ như sau:

Thứ nhất, thay đổi về cấu trúc các đề mục.

- Giáo trình cũ bố trí 04 đề mục lớn: 1. Quan điểm của Các Mác, Ph.Ăngnghen về thời kỳ quá độ (TKQĐ) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH); 2. Quan điểm của V.I.Lênin về TKQĐ lên CNXH; 3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về TKQĐ lên CNXH; 4. Vận dụng vào Việt Nam. Còn Giáo trình mới bố trí 03 đề mục: 1. Tính tất yếu khách quan và khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở một nước có trình độ phát triển kinh tế còn lạc hậu; 2. Đặc điểm kinh tế của TKQĐ lên CNXH; 3. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

- Giáo trình cũ nêu lên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam qua 04 mục (1., 2., 3., 4.), Giáo trình mới đề cập quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam ở mục 1. Tính tất yếu khách quan và khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở một nước có trình độ phát triển kinh tế còn lạc hậu (cụ thể nội dung này được đề cập trong mục 1.1. Quan điểm của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về TKQĐ và khả năng quá độ lên CNXH từ một nước có trình độ phát triển kinh tế còn lạc hậu).

- Giáo trình cũ trình bày đặc điểm và thực chất của TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam và những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam trong mục 4., Giáo trình mới tách 02 phần này riêng hình thành mục 2. Đặc điểm kinh tế của TKQĐ lên CNXH và mục 3. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam.

Thứ hai, bổ sung nội dung.

- Giáo trình cũ trình bày Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về TKQĐ lên CNXH được đề cập trong mục 4. Vận dụng vào Việt Nam, thể hiện qua các kỳ Đại hội Đảng; Giáo trình mới bổ sung: Khả năng khách quan và tiền đề chủ quan của TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam trước khi trình bày quan điểm của Đảng qua các kỳ Đại hội.

- Giáo trình cũ đề cập đặc điểm TKQĐ lên CNXH trong quan điểm của V.I.Lênin và trong mục 4.2. Đặc điểm và thực chất của TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam; Giáo trình mới nhấn mạnh đặc điểm kinh tế ở mục 2. Đặc điểm kinh tế của TKQĐ lên CNXH, đó là sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần. Như vậy, Giáo trình mới bố trí lại và nêu quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về các thành phần kinh tế trong TKQĐ lên CNXH qua các kỳ Đại hội.

- Giáo trình cũ trình bày những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của TKQĐ lên CNXH trong quan điểm của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và của Đảng ta, bao gồm 03 nhiệm vụ: Phát triển lực lượng sản xuất thông qua CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân; Xây dựng QHSX mới thông qua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Giáo trình mới Đề cập quan điểm V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và của Đảng ta về những nhiệm vụ kinh tế cơ bản… ở mục 3. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của TKQĐ lên CNXH, bao gồm: Thực hiện phát triển lực lượng sản xuất; Từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển trình độ LLSX mới; Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Như vậy, có thể nhận thấy rằng Giáo trình cũ đề cập 03 nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong điều kiện của Việt Nam, Giáo trình mới đề cập 02 nhiệm vụ đầu có lồng ghép trên cơ sở quan điểm của Lênin, nhiệm vụ thứ 03 dựa vào đặc thù của Việt Nam. 

Tóm lại, những thay đổi Giáo trình mới so với Giáo trình cũ trong bài “Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” có thể nhận thấy đó là thay đổi về cấu trúc các đề mục và bổ sung một số kiến thức trong phần nội dung trên nền tảng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời dựa vào đặc thù của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. Việc nghiên cứu những thay đổi này rất cần thiết nhằm giúp cho giảng viên có thể cập nhật những kiến thức mới, chủ động truyền đạt kiến thức mới đến học viên, làm cho quá trình tiếp thu bài học của học viên được tốt hơn, đồng thời thực hiện được yêu cầu truyền tải nội dung Giáo trình mới đến người học theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình TCLL CT - HC. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2014.

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình TCLL CT - HC. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2017.

Ths. Lê Quang Vinh

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Responsive image
 

 

các tin khác