Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Liên hệ sự phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động của tỉnh An Giang hiện nay vào nội dung bài giảng "Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân"

02:34 06/01/2018

Đối với một bài giảng trung cấp lý luận chính trị, giảng viên tham gia giảng dạy phải đảm bảo phương châm “lý luận gắn liền với thực tiễn”, do đó, chúng ta cần phải truyền đạt đảm bảo những nội dung lý luận cơ bản trong giáo trình (điều kiện cần), ngoài ra, giảng viên phải biết nghiên cứu thực tiễn của địa phương về các vấn đề có liên quan đến nội dung bài giảng để liên hệ, vận dụng nó vào nội dung giảng từ đó làm sáng tỏ các nội dung lý luận (điều kiện đủ). Trong nội dung bài giảng - Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân và ở mục 3- Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, đặc biệt để làm rõ sự phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời gian qua cả về số lượng lẫn chất lượng gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới, chúng ta có thể liên hệ sự phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động của tỉnh An Giang hiện nay để thấy rõ sự đóng góp nguồn nhân lực của An Giang vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày nay, sự tiếp nối của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn đang là cơ sở khách quan để giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về chất lượng lẫn số lượng. Ở các quốc gia có trình độ phát triển cao, có một tỷ lệ thuận giữa sự phát triển của giai cấp công nhân và sự phát triển kinh tế. Phương thức lao động công nghiệp đã lan rộng ở hầu khắp các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Năng suất lao động công nghiệp hiện nay so với thế kỷ XIX, XX đã tăng hàng chục vạn lần. Hầu hết các nước đang phát triển hiện nay đều thực hiện chiến lược công nghiệp hóa mới để đẩy nhanh tốc độ, chất lượng và quy mô phát triển. Từ đó, tỷ lệ lao động và dịch vụ theo phương thức công nghiệp ngày càng chiếm tỷ lệ cao và thay thế cho các lĩnh vực kinh tế khác trong tổng số lao động xã hội.

Và chúng ta thấy, chính quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã từng bước đưa giai cấp công nhân thế giới cũng như giai cấp công nhân Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển và khẳng định về chất. Thực tế này đã mang lại những nhận thức mới về họ.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang là một xu thế chung và tiến bộ của thời đại. Hoà cùng xu thế chung và tiến bộ đó, Việt Nam trong những năm qua cũng đã tiến hành CNH, HĐH đất nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, đối với Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế phát triển dựa trên lĩnh vực nông nghiệp, do đó, Việt Nam rất chú trọng phát triển và đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Với đặc trưng kinh tế là một tỉnh thuần nông, An Giang trong nhiều năm qua có nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp và quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thành tựu này là kết quả của việc triển khai và thực hiện rất sớm Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001-2010 và được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-6-2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010.

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở An Giang là xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến trên thế giới. Phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn với cơ cấu hợp lý; có quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hoàn chỉnh, giảm bớt khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn, bảo đảm tốt các nhu cầu thiết yếu như học hành, chữa bệnh, đi lại, sinh hoạt, ăn ở, hưởng thụ văn hóa. Thực hiện xã hội dân chủ, kỷ cương, có nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh, bảo vệ môi trường.

Từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, An Giang phát triển không ngừng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX với nhiều thành tựu đạt được trên con đường CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở nhiều lĩnh vực, cụ thể: khu vực nông nghiệp tăng trưởng nhanh và diện tích nông nghiệp ngày càng mở rộng; cây lúa, con cá vẫn là mặt hàng chủ lực của tỉnh; ngành công nghiệp chế biến phát triển nhanh, giá trị sản xuất liên tục tăng hằng năm; công tác ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào đồng ruộng được mở rộng và đi vào chiều sâu; cơ giới hóa, điện khí hóa nông nghiệp có nhiều tiến bộ; doanh nghiệp trong tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; mô hình hợp tác xã được hình thành và phát triển; hệ thống giao thông nông thôn đã cơ bản nối liền; bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin phát triển nhanh về đến nông thôn làm cho mật độ sử dụng điện thoại, internet tăng nhanh; đặc biệt, nguồn nhân lực của tỉnh luôn được chú trọng và phát triển cả số lượng lẫn chất lượng.

Để đảm bảo cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn An Giang gắn với phát triển kinh tế tri thức trong tình hình mới, chủ đề mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững”. Một trong những lợi thế và tiềm năng mà An Giang đào tạo và bồi dưỡng đó là nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập. Xây dựng một lực lượng công nhân, viên chức, lao động vững mạnh về số lượng, chất lượng và nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v. là một trong những khâu đột phá rất quan trọng trong mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Hiện trạng phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang

Qua đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015, việc đánh giá này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho toàn Đảng bộ An Giang xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, các giải pháp cho Nghị quyết Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà ngày càng đông về số lượng và đảm bảo về chất lượng để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn An Giang bền vững trong hội nhập.

Về số lượng: Tính đến nay 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 99.892 CNVCLĐ (tăng 5,38% so với năm 2013); trong đó khu vực ngoài Nhà nước là 39.439 công nhân lao động (chiếm tỷ lệ 39,48%, tăng 6,31% so với năm 2013), nữ là 32.610 CNVCLĐ;

Về chất lượng: CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các hình thức học tập trung, tại chức, học từ xa. Ngoài ra, còn tham gia các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi, thi nâng bậc thợ, học các lớp bồi dưỡng nhận thức về chính trị, kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Qua đó, về chuyên môn, nghiệp vụ trên 15.570 người (đạt tỷ lệ 15%); tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn có trên 71.990 lượt người (đạt tỷ lệ 69,32%), góp phần đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Qua thống kê, đến nay số lượng CNVCLĐ trong toàn tỉnh đạt trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đạt tỷ lệ như sau: trên đại học 3,39%; cao đẳng, đại học 45,80%; trung cấp 13,01%; sơ cấp 5,37%; trung học phổ thông và tương đương 70%.

Phần lớn CNVCLĐ có việc làm ổn định, thu nhập bình quân khoảng từ 3,5 – 6,6 triệu đồng/người/tháng; đời sống văn hóa, tinh thần của CNVCLĐ được các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn và chủ doanh nghiệp quan tâm chăm lo; các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện tốt hơn.

Thêm vào đó, tình hình tư tưởng CNVCLĐ cơ bản ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tham gia các phong trào của địa phương, đơn vị, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

CNVCLĐ thường xuyên được công đoàn các cấp quan tâm nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm lý, tình cảm; được triển khai các quy định của pháp luật về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, được giải quyết kịp thời những bức xúc trong quá trình lao động. Nhiều công nhân lao động được tạo việc làm, thu nhập ổn định và chăm lo đời sống trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tình hình tranh chấp lao động dẫn đến việc đình công, ngừng việc tập thể có xu hướng giảm đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi CNVCLĐ làm việc, lưu trú được giữ vững.

Hàng năm, 100% VCLĐ ở cơ quan hành chính sự nghiệp tham dự Hội nghị viên chức; 100% CNVCLĐ ở khối doanh nghiệp Nhà nước và trên 70% CNVCLĐ ở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước tham dự Hội nghị người lao động; CNVCLĐ ở các khối doanh nghiệp còn được tổ chức công đoàn đại diện ký Thỏa ước lao động tập thể với nội dung, chất lượng thương lượng, ký kết thực hiện khá tốt; lợi ích của người lao động luôn được đảm bảo, nâng lên, như: chất lượng bữa ăn ca, chế độ chính sách cho người lao động, nhất là lao động nữ...

CNVCLĐ còn tích cực tham gia các phong trào thi đua ngắn hạn, dài hạn mà trọng tâm thi đua là “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả việc làm; nghiêm túc thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” theo hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, của tổ chức công đoàn; tham gia Tháng Công nhân hàng năm được tổ chức ngày càng thực chất, hiệu quả với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động được triển khai thực hiện, tác động tích cực đến người sử dụng lao động, thúc đẩy sự quan tâm chăm lo cho người lao động. Đặc biệt, trong Tháng Công nhân, hàng trăm CNLĐ trong các doanh nghiệp có đông lao động sẽ được gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; CNLĐ ở một số doanh nghiệp còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi tặng quà, xây dựng nhà ở… từ đó, có thêm nhiều động lực tinh thần để lao động sản xuất, tăng năng suất lao động.

Trong hơn 5 năm qua, có hơn 5.750 CNVCLĐ ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng để phát triển Đảng và đã có 4.820 người được kết nạp vào Đảng (tỷ lệ 83,82%).

Nữ CNVCLĐ hàng năm được tham gia sinh hoạt, học tập ý nghĩa các ngày kỷ niệm về giới; tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình… Tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nữ CNVCLĐ, đặc biệt đối với nữ công nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước luôn được chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; được Ban Nữ công Công đoàn các cấp phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan; được tham gia và hưởng Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo”. Từ đó, nữ CNVCLĐ có điều kiện học tập, nâng cao trình độ văn hoá, tay nghề. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được rèn luyện, bồi dưỡng, phát triển, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào hệ thống chính trị qua Đại hội Đảng, HĐND các cấp đạt trên 20%.

Tuy nhiên, một bộ phận CNLĐ tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn lo lắng về tình trạng việc làm thiếu ổn định, thu nhập chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống tối thiểu; an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca, chưa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho CNLĐ (phổ biến từ 10.000 đồng-12.000 đồng/suất); nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe cho người lao động…còn nhiều khó khăn thiếu thốn, chưa tương xứng với sự đóng góp vào sự phát triển của địa phương; việc ký kết hợp đồng lao động, đóng BHXH, tăng ca làm việc, chính sách cho lao động nữ chưa đảm bảo theo quy định; nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn với số tiền lớn, kéo dài như còn một số doanh nghiệp thủy sản có đông CNLĐ đang gặp khó khăn về nguyên liệu, vốn và đơn đặt hàng nên đa số hoạt động cầm chừng hoặc làm gia công và hiện có khoảng 742 doanh nghiệp nợ BHXH trên 75 tỷ đồng đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi, việc làm, thu nhập và đời sống của CNLĐ. Một số doanh nghiệp vi phạm quyền lợi chính đáng của người lao động và pháp luật công đoàn chưa được xử lý kịp thời để tác động đến nhận thức, bình đẳng về trách nhiệm thực thi pháp luật giữa doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.

Tỷ lệ doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể chưa cao, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể còn mang tính hình thức, đối phó, chưa có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, sử dụng lao động công nhật, mùa vụ; doanh nghiệp ảo, hoạt động cầm chừng nên tỷ lệ lao động được đào tạo còn thấp; người lao động chưa tích cực học tập nâng cao về học vấn, chuyên môn, tay nghề và rèn luyện tác phong công nghiệp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa được thường xuyên. Kỹ năng tuyên truyền của một bộ phận cán bộ công đoàn còn hạn chế, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa đạt hiệu quả cao đến NLĐ. Một số CNVCLĐ còn xem thường, không quan tâm đến pháp luật, Luật Lao động.

Phong trào thi đua chưa thực sự sâu rộng, nội dung thi đua chưa được cụ thể hoá cho phù hợp, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Phong trào thi đua trong các cơ quan hành chính sự nghiệp chưa thu hút đông đảo lực lượng công chức, viên chức tham gia.

 Một số doanh nghiệp còn né tránh, không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo quy định.

Trong 5 năm tới (2020), tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi nhưng chậm, xuất hiện nhiều liên kết kinh tế mới. Bên cạnh đó, An Giang là tỉnh nông nghiệp và có thế mạnh về thương mại; kết hợp giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, các khu công nghiệp, dịch vụ năng động. Bối cảnh kinh tế và của tỉnh nói trên đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi tỉnh ta phải nắm vững tình hình thực tế và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, thích hợp để phát triển lực lượng CNVCLĐ bền vững, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Một số kiến nghị cơ bản phát triển mạnh và toàn diện đối với CNVCLĐ của tỉnh An Giang trong thời gian tới:

- Ra sức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm về sự phát triển CNVCLĐ tỉnh trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Xúc tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hóa CNVCLĐ.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho CNVCLĐ.

- Có điều kiện tích cực bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong phát triển lực lượng CNVCLĐ của tỉnh.

Với những vấn đề trên, liên hệ vào bài giảng sẽ cụ thể hóa từng nội dung của bài, tăng cường tính sinh động trong bài giảng và đồng thời tạo sự dễ hiểu, dễ tiếp thu lý luận của học viên. Phần nào giúp học viên phát huy tư duy sáng tạo, vận dụng sự hiểu biết của mình vào nhiệm vụ trong quá trình công tác, tuyên truyền vận động không ngừng phát triển CNVCLĐ của tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh đảm bảo cho công cuộc đổi mới, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

 

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2008.

2. Đảng bộ An Giang: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005-2010.

3. Đảng bộ An Giang: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015.

4. Đảng bộ An Giang: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang: Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang trình Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ (2018 – 2023).

6. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang: Báo cáo Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

ThS. Phạm Thanh Hải

Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị

Responsive image
 

 

các tin khác