Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về lý luận cách mạng tiến hành giải phóng dân tộc

10:08 07/12/2018

      Chủ tịch Hồ Chí Minh vị anh hùng giải phóng dân tộc đã được dân tộc ta tôn vinh, non sông đất nước ta sinh ra Hồ Chủ Tịch, chính người lại làm rạng rỡ cho dân tộc ta đất nước ta. Người đã để lại một di sản đồ sộ, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một tài sản tinh thần qúi báu của Đảng và dân tộc. Tư tưởng đó là sự kế thừa có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, là sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người thì cách mạng giải phóng dân tộc là một trong những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2018) chúng ta có dịp ôn lại một số kỳ tích của Người Ở điều này đã thể hiện sự sáng tạo của Hồ Chí Minh mà dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

    Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Người đã mắt thấy tai nghe những nỗi khổ cực nhọc nhằn của một dân tộc mất nước, cảm nhận được sự tàn ác dã man của bọn thực dân đế quốc : Lịch sử việc người Âu xâm chiếm Châu Phi cũng như bất cứ lịch sử xâm chiếm thuộc điạ nào thì từ đầu đến cuối đều được viết bằng máu những người bản xứ. Yêu nước thương dân, sau bao năm : “Lênh đênh bốn bể một con tàu” Người đã tìm ra con đường cứu nước cứu dân : “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Chỉ có con đường này mới giải phóng được hai mặt cơ bản của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa hội Việt Nam Đế Quốc Tay Sai và mâu thuẫn nhân dân với địa chủ phong kiến  muốn giải quyết được hài hòa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc. Theo Người: Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc. Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của CNCS và cách mạng thế giới. Trong quan niệm của Hồ Chí Minh cơ sở hàng đầu để đánh giá tính triệt đổ của một cuộc cách mạng là qui mô giải phóng quần chúng lao động bị ápbức, vì thế Người đã chọn con đường cách mạnh vô sản, theo gương cách mạng tháng 10 Nga là một cuộc cách mạng nằm trong dòng chảy liên tục của quá trình giải phóng con người.

    Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện nước ta, Người đã xác định cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn mà đã được thể hiện trong luận cương chính trị của Đảng là: Chủ trương làm TS dân quyền cách mạng và thổ địa CN để đi tới XHCS. Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội đã được thể hiện rất rõ ràng và đó là luận điểm trọng tâm xuyên suốt toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. “Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn”. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa con đường cứu nước của Hồ Chí Minh với các người yêu nước khác như : Phan Bội Châu, Phan Chu trinh, Nguyễn Thái Học … Phan Bội Châu đã phải thốt lên : Than ôi ! Lịch sử của tôi là lịch sử một trăm thất bại không một thành công, thì ngược lại, Hồ Chí Minh là người duy nhất tìm ra con đường đúng đắn để cứu nước, giải phóng cho nhân dân lao động.

    Trong tư tưởng về chủ nghĩa giải phóng dân tộc đã thể hiện sự sáng tạo thiên tài của Hồ Chí Minh. Đó là luận điểm về cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc có thể nổ ra và thắng lợi trước cách mạnh vô sản chính quốc và tác động trở lại thúc đẩy cách mạng chính quốc. Là người yêu nước, lăn lộn trong phong trào cộng sản và chủ nghĩa quốc tế lại là người hoạt động rất tích cực trong phong trào giải phóng dân tộc thế giới nên Người hiểu rõ hơn ai hết về thuộc địa, về chủ nghĩa thực dân, về những nối thống khổ mà nhân dân thuộc địa phải gánh chịu. Người đã thấy được tinh thần cách mạng đang ầm ỉ và ngày càng mãnh liệt của nhân dân Đông Dương. Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sục sôi, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đa tá rồi. Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt  giống của công cuộc giải phóng nữa thôi. Hồ Chí Minh đã ví chủ nghĩa đế quốc như con đỉa hai vòi, một vòi hút máu nhân dân lao động chính quốc, một vòi hút máu nhân dân thuộc địa. Khi cách mạng bùng nồ thì hàng trăm triệu nhân dân thuộc địa sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản, cắt bớt một vòi của chủ nghĩa đế quốc và như thế họ có thể giúp đỡ người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn, cắt đứt cái vòi còn lại của chủ nghĩa đế quốc ở chính quốc. Theo Hồ Chí Minh : An Nam dân tộc cách mạng thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp cách mạng cũng dễ dàng. Như vậy, Hồ Chí Minh chẳng những hiểu rõ về sức mạnh to lớn của phong trào giải phóng dân tộc mà còn thấy được tính chủ động, tích cực của cách mạng giải phòng dân tộc. Theo Người, cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc quan hệ mật thiếc với nhau như hai cánh của một con chim trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.Trong cuộc đấu tranh đó, khi có chủ nghĩa Mác – Lênin soi đường và được Đảng Cộng Sản lãnh đạo thì nhân dân các dân tộc thuộc địa có thể chủ động tự đứng lên : đem sức ta mà tự giải phòng cho ta. Mặc dù, ở các nước thuộc địa công nghiệp, thương nghiệp chưa phát triển, giai cấp công nhân còn nhỏ bé, trình dộ thấp kém. Hồ Chí Minh sớm ý thức được về sức mạnh tự giải phóng của nhân dân các dân tộc bị áp bức. Theo Người cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của bản thân các dân tộc bị áp bức. Hỡi anh em ở các nước thuộc địa! Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng: công cuộc giải phóng, anh em chỉ có thể thực hiện được bằng nổ lực của bản thân anh em …. Luận điểm dân tộc tự đứng lên giải phóng được Hồ Chí Minh quán triệt trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nói như vậy, không có nghĩa là không cần sự giúp đỡ của bè bạn năm châu, ngược lại sự giúp đỡ đó lá rất quí báu, song chỉ có chúng ta mới giải quyết được số phận chúng ta, và hoàn cầu cũng chú ý đến chúng ta khi chúng ta mạnh. Tóm lại, lực lượng đoàn kết và chiến đấu của toàn dân vẫn là tất cả, vẫn định đoạt tất cả. Ở Hồ Chí Minh, việc tập hợp lực lượng cách mạng cũng thể hiện sự linh hoạt sáng tạo của Người. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều chống lại cường quyền …, giải phóng dân tộc là việc chung của dân chúng, của đồng bào ta. Nhờ vậy, mà cách mạng Việt Nam đã tổ chức được một lực lượng cách mạng vô cùng to lớn dưới sự lãnh đạo giai cấp công nhân mà đội tiền phong là Đảng Cộng Sản Việt Nam, giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như vậy, tư tưởng cách mạng thuộc địa có thể thành công trước cách mạng chính quốc và tác động trở lại thúc đẩy cách mạng chính quốc là sáng tạo thiên tài của Hồ Chí Minh làm phong phú thêm lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về CMDT nói chung và cách mạng giải phóng dân tộc nói riêng. Luận điểm này có ý nghĩa chủ đạo thực tiễn rất quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc. Nó chỉ ra cho nhân dân các dân tộc thuộc địa không nên trông chờ ỷ lại vào cách mạng chính quốc mà phải chủ động đứng lên tự giải phóng khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, góp phần tích cực vào cách mạng thế giới trong đó có cả cách mạng ở chính quốc. Thực tiễn cách mạng Việt nam mà điển hình là cách mạng tháng 8 thành công đã chứng minh và khẳng định tính đúng đắn của luận điểm trên.

    Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn mãi sáng soi cho toàn Đảng, toàn dân nhứt là trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững định lý xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần tự lực tự cường (phát huy nội lực trong xây dựng đất nước, giữ gìn sự trong sáng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam chúng ta đã lập được những kỳ tích, vị thế của việt nam ngày càng vững vàng trên chính trường quốc tế, an ninh chính trị quốc phòng được giữ vững, kinh tế tăng trưởng cao bình quân đạt trên 6 đến 7%, năm 2017 GDP đạt 6,83% phấn đấu năm 2018 tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% mặc dù tình hình thế giới có nhiều bất ổn, và sự biến đổi của khí hậu. Mới đây theo đánh giá mức tín nhiệm về tổ chức ngân hàng ở nước ta từ BB- lên BB và dự trữ ngoại tệ của nước ta đạt 63 tỷ USD. Đồng bằng sông cửu long vụ Đông Xuân được mùa, trúng giá, lúa được mua tại ruộng từ 6.000 đến 6.500đ. Từ đó, lại khẳng định tính sáng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới./.

Tài liệu tham khảo
-    Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000. Hồ Chí Minh toàn tập,
-    Ba mươi năm Đổi mới"Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).
-     Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, dùng cho các lớp cao đẳng đại học, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà nội 2018.

 Vũ Thanh Hải - Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Responsive image
 

 

các tin khác