Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Tiếp tục đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

07:53 14/05/2020

Trong bối cảnh đất nước đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vấn đề đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là đòi hỏi có tầm quan trọng hàng đầu. Trong đó, không thể thiếu việc bảo vệ sự trong sáng, đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, trong bài viết này, tác giả tập trung đấu tranh phê phán một số luận điểm sai trái của các thế lực thù địch ra sức chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm góp phần tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Từ khóa: Đấu tranh, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Dẫn nhập

Năm 2020, thế giới bước sang thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI với nhiều đổi thay. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư  phát triển mạnh mẽ, đã kéo theo hàng loạt thời cơ lẫn thách thức lớn cho các nước, trong đó có Việt Nam. Trải qua hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về kinh tế, chính trị do các thế lực thù địch gây ra, họ ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng nên. Một trong những mục tiêu của họ là dùng những thủ đoạn xảo trá công kích bằng nhiều hình thức khác nhau để phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh – một trong hai yếu tố cấu thành nên nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân cần kiên quyết ra sức hết mình trong công cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/05/1890 – 19/05/2020) – xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

2. Phê phán các quan điểm sai trái phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bằng những thủ đoạn khác nhau, để phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch đã cố gắng “phân tích”, “chứng minh” bằng những luận điệu sai trái thiếu căn cứ khoa học, mù quáng, dối trá. Họ cố tình ngụy biện rằng: “Hồ Chí Minh chỉ là người tiếp thu mù quáng chủ nghĩa Mác – Lênin chứ không hề có tư tưởng cao siêu; tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, không phù hợp với thực tiễn hiện nay, bởi thế, cần từ bỏ nó để “kịp đi với con đường chung mà thế giới hiện nay đang đi” - con đường tư bản chủ nghĩa; du nhập chủ nghĩa Mác – Lênin với thuyết đấu tranh giai cấp gây ra cảnh “nồi da nấu thịt” suốt mấy chục năm là một sai lầm mà lịch sử không bao giờ tha thứ. Hoặc là bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘”hạ bệ thần tượng”, Tung ra khẩu hiệu “No Ho” (tức là “Không Hồ Chí Minh”) thực chất là phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc công lao, sự nghiệp vĩ đại của Bác.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu một cách mù quáng như bao lời lẽ xuyên tạc nói trên, hay đó là sự phù hợp với thực tiễn và thời đại? Rõ ràng, không phải một vài ba lời ngụy biện, thiếu căn cứ khoa học là có thể kết luận được?

Thực chất, tư tưởng Hồ Chí Minh có nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin dựa trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, đã đi vào đường lối của Đảng từ khi Đảng ta được thành lập ngày 03/02/1930. Đặc biệt, từ 28/01/1941, khi Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thể hiện đầy đủ trong đường lối, quan điểm của Đảng. Điều này đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ, thúc đẩy việc đổi mới tư duy lý luận của Đảng trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo để không ngừng bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. Thực tế những thành tựu Đảng ta có được trong công cuộc đổi mới hiện nay đã chứng minh được điều đó. Tất cả đã được ghi nhận chính thức trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  (1991) của Đảng ta: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”. Điều này đánh dấu một bước phát triển quan trọng về tư duy lý luận  của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Như vậy, có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh tồn tại ở Việt Nam là vấn đề phù hợp với thực tiễn và thời đại, được sự chấp thuận của toàn Đảng, toàn dân, là sự kế thừa khoa học những lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, không như những kẻ tự cho mình là môn đệ của tư tưởng Hồ Chí Minh lại ra sức nói xấu, nói không đúng về nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định rằng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,… Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Qua đó thấy rõ, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải từ trên trời sa xuống, mà được đúc kết từ sự kế thừa lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, giá trị truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại và từ phẩm chất tốt đẹp vốn có của một vị lãnh tụ. Điều này đi đến kết luận rằng: “không có tư tưởng Hồ Chí Minh tồn tại một cách chủ quan, mù quáng ở Việt Nam; không có sự tách rời, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin.

Để cụ thể hóa hơn việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả đề cập đến hai quan điểm lớn mà các thế lực thù địch tập trung chống phá:

Một là, phê phán quan điểm phê phán tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội xuất phát từ việc thống nhất với lý luận của các nhà kinh điển mác-xít về chủ nghĩa xã hội – học thuyết của giai cấp vô sản nhằm xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa tư bản thực hiện giải phóng giai cấp, giải phóng toàn xã hội loài người. Điều này đã được Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào Việt Nam, Người đã thấy lý tưởng cộng sản chung đúc thành lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng xã hội, ngoài ra, Người còn nhìn nhận chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa cá nhân và xã hội. Mục đích của chủ nghĩa xã hội là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động; đảm bảo quyền làm chủ cho nhân dân, xã hội ngày càng tiến bộ, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh văn hóa, giáo dục, khoa học là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quan niệm này của Hồ Chí Minh hoàn toàn thống nhất với quan điểm mác-xít khi nói về xã hội tương lai, với tư cách là một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện phát triển tự do của tất cả mọi người và đạt đến chiều sâu nhất, triệt để nhất.

Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, phát triển và ngày càng hoàn thiện dần cùng với sự phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội nói chung. Điều này được thể hiện rõ trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (cương lĩnh 1991). 25 năm sau, quan niệm trên đây về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội đã được Đại hội XI của Đảng sửa đổi, bổ sung và diễn đạt lại: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Điều này chứng minh tính thống nhất cao trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, toàn đảng và toàn dân ta luôn tin tưởng vào sự thành công trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoàn thành mục tiêu của chủ nghĩa xã hội được Bác đề ra trong tư tưởng của mình, đồng thời bác bỏ tất cả những luận điệu sai trái về chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch khi cho rằng chủ nghĩa xã hội không có thể tồn tại ở Việt Nam hay tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là không tưởng...

Hai là, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhiều ý kiến cho rằng: Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp luận chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đúng với một số nước khác nào đó, còn ở Việt Nam vốn là một nước thuộc địa, nửa phong kiến, vấn đề dân tộc bao giờ cũng chi phối, khi nào Đảng nhấn mạnh vấn đề giai cấp đều dẫn đến sai lầm. Từ đó, họ đề xuất nhấn mạnh một chiều vấn đề dân tộc. Tách vấn đề giai cấp khỏi vấn đề dân tộc, hạ thấp ý nghĩa của quan điểm giai cấp, không lấy quan điểm giai cấp làm cơ sở để xem xét giải quyết vấn đề dân tộc. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” được họ đồng tình nhưng giải thích theo hướng phi giai cấp, nghĩa là không nhất thiết phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực chất, họ đã bác bỏ đường lối giải quyết vấn đề dân tộc theo lập trường giai cấp công nhân.

Tư tưởng biện chứng về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng trong cách mạng Việt Nam, đóng góp xuất sắc vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Qua nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, cho đến khi bắt gặp chủ nghĩa Lê-nin, nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng vô sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận rằng: “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới”; rằng “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Thể hiện hướng đi mới, mục tiêu mới trong cách mạng của Nguyễn Ái Quốc so với các bậc tiền bối trước Người, đưa cách mạng giải phóng dân tộc vào quỹ đạo của cách mạng vô sản, tức sự nghiệp ấy phải do giai cấp công nhân lãnh đạo dưới đội tiên phong là Đảng Cộng sản lấy hệ tư tưởng Mác – Lênin làm nền tảng. Tất yếu con đường ấy phải đi đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản đã chứng minh cho sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin ; đã được kết hợp nhuần nhuyễn ở Việt Nam trong suốt mấy thập kỷ, thể hiện sự sáng tạo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc kết hợp vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp một cách hài hòa. Điều này, đủ để chứng minh những ý kiến thiếu căn cứ thực tiễn nêu trên là cố tình bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối cách mạng của Đảng ta trong suốt mấy chục năm qua. Do đó:

1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải là một bộ phận khăng khích của cách mạng vô sản. Cuộc cách mạng đó phải dựa vào sức mạnh của khối liên minh giai cấp công – nông trí do chính đảng giai cấp công nhân lãnh đạo. Chỉ có phát động dân tộc mới thành công.

2. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, giai đoạn đầu cần đặt vấn đề dân tộc lên trên hết: “nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”, chính lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phải giải phóng dân tộc. Ở đây, rõ rằng cái giai cấp biểu hiện ở cái dân tộc, cái dân tộc được giải quyết theo lập trường giai cấp công nhân, chứ đâu phải là “hy sinh cái nọ cho cái kia” như có người đã từng cố chứng minh.

Tóm lại, qua nội dung phân tích nêu trên chúng ta có thể rút ra kết luận rằng, dù với nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi như thế nào đi chăng nữa, cái đúng vẫn chiến thắng cái sai lầm, võ đoán. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là tài sản tinh thần vô cùng quý giá đối với cách mạng nước ta, trong đó có tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Ngày nay, mặc dù có rất nhiều sự thay đổi, song chân lý ấy  không bao giờ thay đổi, sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn trường tồn, vẫn là ngọn cờ lý luận cho Đảng ta trên bước đường phía trước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Do đó, trong giai đoạn hiện nay cần phải tăng cường nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân và toàn xã hội. Hành động thiết thực nhất là mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc làm đó phải thường xuyên, trở thành một nhu cầu văn hóa sâu sắc, bền bỉ và rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó cũng là cách thiết thực nhất, hiệu quả nhất để đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

3. Kết luận

Qua bài viết, tác giả đã cố gắng thu thập nhiều tài liệu để chứng minh cho tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh, làm mất niềm tin của chúng ta làm nền tảng tư tưởng của Đảng. Tin chắc rằng, với những luận cứ đầy khoa học và chắc chắn, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay đã lấp đầy những khoảng trống ấy, không để cho các thế lực thù địch có thể lợi dụng để xuyên tạc. Mặc khác, chứng minh rằng bản chất khoa học cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trên bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tài liệu tham khảo

1. Ban tuyên giáo Trung ương (2004), Phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tài liệu tham khảo nội bộ), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Sự Thật, Hà Nội, 2011.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1991.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập 7 (1940-1945), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

5. Nguyễn Sỹ Họa, Học viện Lục quân,  Luận điệu “Tư tưởng Hồ Chí Minh là lý thuyết, giáo điều” - sự xuyên tạc trắng trợn, http://tapchiqptd.vn/vi/phong-chong-dbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/luan-dieu-tu-tuong-ho-chi-minhla-ly-thuyet-giao-dieu-su-xuyen-tac-trang-tron/10171.html, truy cập ngày 24/04/2020.

6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

7. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

Văn Thị Thanh Mai, Ban Tuyên giáo Trung ương, Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!, http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/gia-tri-tu-tuong-ho-chi-minh-la-khong-the-phu-nhan-127447, truy cập ngày 24/04/2020.

ThS. Lê Hữu Lợi - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

các tin khác