Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

04:12 19/04/2017

  Sau 6 ngày làm việc (từ ngày 9 đến ngày 14/10/2016) hết sức khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các Báo cáo và Đề án. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu và tiến hành giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

 

     Sau đây là những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII:

 

     1- Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

 

     Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Cán sự đảng Chính phủ.

 

     Sau khi xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

 

     2- Về đổi mới mô hình tăng trưởng

 

     Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

     Sau khi thảo luận, cho ý kiến, Ban Chấp hành Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

     3- Về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

 

     Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 

     Sau khi thảo luận, cho ý kiến, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định ban hành Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 

     4- Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 

     Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

     Sau khi thảo luận, cho ý kiến, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

     5- Ngoài các vấn đề nêu trên, tại Hội nghị này, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân, đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét kỹ lưỡng, toàn diện các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận; nhất trí cao với Tờ trình của Bộ Chính trị. Đồng thời, giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định.

 

     6- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

     Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

 

     Trên cơ sở đó, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: “mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương”.

 

Trích Thông tin Công tác tư tưởng số 11/2016 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

các tin khác