Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Xây dựng Đảng bộ thị trấn Chợ Mới trong 30 năm đổi mới Quá trình và kinh nghiệm

04:15 19/04/2017

Thị trấn Chợ Mới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của huyện Chợ Mới – một trong những cái nôi giàu truyền thống đấu tranh cách mạng của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung

 Thị trấn Chợ Mới  là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của huyện Chợ Mới – một trong những cái nôi giàu truyền thống đấu tranh cách mạng của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung. Không những anh dũng trong chiến đấu, thị trấn Chợ Mới còn là ngọn cờ đầu đi tiên phong trong đổi mới và phát triển trên địa bàn huyện. Vượt qua những khuôn khổ chật hẹp, kiềm hãm của cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp, Chi bộ (Đảng bộ) và Nhân dân thị trấn Chợ Mới đã cùng với cả nước tìm tòi đổi mới. Sau khi Đảng khởi xướng sự nghiệp đổi mới (12/1986), cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn Chợ Mới hăng hái bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển, vươn lên đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, từng bước hội nhập quốc tế. Thành tựu đạt được là vô cùng to lớn và đáng tự hào giúp cho thị trấn Chợ Mới không chỉ luôn xứng đáng là trung tâm, ngọn cờ đầu của huyện Chợ Mới mà còn là một trong những điểm sáng nổi bật trong ba mươi năm đổi mới của tỉnh An Giang.

 

     30 năm qua, tổ chức đảng (Chi bộ, Đảng bộ) luôn đứng ở vị trí trung tâm, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng, tổ chức Nhân dân bền gan, vững chí đấu tranh với thù trong, giặc ngoài, với nghèo nàn, lạc hậu. Có thể nói, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi mà thị trấn Chợ Mới đạt được. Quá trình đó để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, về nhiều mặt công tác của Đảng.

 

     1. Quá trình

 

     - Giai đoạn 1986 – 2000:

 

     Đại hội VI (12/1986) đã mở đầu cho công cuộc đổi mới ở nước ta. Tinh thần đổi mới của Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã được Chi bộ thị trấn Chợ Mới sớm tiếp thu và nhanh chóng triển khai trong toàn bộ cán bộ, đảng viên. Chi bộ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong lúc này. Yêu cầu đặt ra là làm sao cho cán bộ, đảng viên nhanh chóng lĩnh hội tinh thần đổi mới nhưng với tâm thế cẩn trọng, tránh nóng vội.

 

     Cùng với quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, Chi bộ tập trung đánh giá lại những điều kiện thuận lợi và khó khăn của thị trấn để xây dựng kế hoạch đổi mới sản xuất khả thi, kết hợp đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn với bước đi đồng bộ, phù hợp. Đây là hai nhiệm vụ bao trùm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Chợ Mới trong mười năm đầu đổi mới nói riêng, suốt quá trình đổi mới nói chung.

 

     Trên cơ sở nhận thức rõ được những thuận lợi căn bản của địa phương cùng với sự thôi thúc, tác động, dẫn dắt của các kinh nghiệm từ trong đổi mới tư duy về kinh tế ở nhiều nơi, Chi bộ thị trấn Chợ Mới đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới vào thực tế toàn diện của địa phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Mặc dù có những khó khăn, phức tạp nhiều mặt, nhất là về đời sống của cán bộ, công nhân viên và quần chúng lao động nhưng với tinh thần trách nhiệm Chi bộ đã vận động, tổ chức quần chúng hăng hái trong lao động sản xuất nông nghiệp, ổn định và mở rộng các cơ sở kinh doanh thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế gia đình. Chi bộ nêu cao quyết tâm tháo gỡ những cơ chế quản lý cũ, lỗi thời; nâng cao hiệu quả và chất lượng trong lao động sản xuất; chấn chỉnh và ổn định lực lượng cán bộ cùng các đơn vị kinh tế theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả trong thi đua sản xuất.

 

     Năm 1988 diễn ra Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới nhiệm kỳ 1988 – 1990. Đại hội đã đánh giá quá trình hơn 2 năm đổi mới, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, an toàn xã hội giai đoạn 1988 – 1990 và các biện pháp cơ bản để đạt được. Thành tựu đạt được của mười năm đầu đổi mới (1986 – 1996) là to lớn và rất đáng tự hào. Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo quyết tâm và sáng tạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng bộ thị trấn Chợ Mới đã truyền bầu không khí đổi mới đến tận mỗi hộ dân, khơi dậy khí thế hăng hái lao động, sản xuất, đoàn kết gắn bó loại trừ dần dần những cái cũ lỗi thời, lạc hậu, cản trở để giải phóng sức sản xuất. Đây là một trong những căn nguyên cốt yếu lý giải thành tựu mà thị trấn đạt được.

 

     Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là mốc son chuyển đất nước sang giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là huyện lỵ của một huyện có ưu thế về sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ thị trấn Chợ Mới thực hiện Nghị quyết của Đảng và Tỉnh ủy, Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn. Đây là nội dung nhiệm vụ bao trùm của toàn thị trấn trong giai đoạn 1996 – 2000 và cho đến tận ngày nay.

 

     - Giai đoạn 2001 – 2015:

 

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp gây bất lợi trong sản xuất, giá cả không ổn định đã tác động ít nhiều đến tâm lý và đời sống nhân dân, nhưng Đảng bộ và nhân dân thị trấn Chợ Mới đã biết khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vận dụng các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào điều kiện thực tế địa phương, từ đó đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng so với nghị quyết đề ra.

 

     Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ then chốt. Công tác chính trị tư tưởng được Đảng bộ quan tâm và xác định có vị trí quan trọng hàng đầu, nên thường xuyên tổ chức sinh hoạt thông tin thời sự, quán triệt chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, đề cao cảnh giác trước những âm mưu Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, tình hình tư tưởng cán bộ Đảng viên, đại bộ phận nhân dân ổn định, an tâm phấn khởi thống nhất ý chí và hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần thắng lợi trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân tăng lên, lòng tin của quần chúng với Đảng ngày càng được củng cố.

 

     Về công tác tổ chức, điều động đề bạt sắp xếp bố trí cán bộ cơ bản ổn định. Ngoài ra xây dựng quy hoạch cán bộ tạo nguồn năm 2000 – 2005 theo hướng dẫn trên, nhiệm kỳ qua đã cử 2 đ/c học cử nhân, 1 cao cấp, 7 đ/c trung cấp, 24 sơ cấp, 80 đ/c học cốt cán đảng, 4 đ/c đại học và 1 trung cấp hành chánh. Tập huấn bồi dưỡng công tác đảng 19 đ/c đạt bí thư giỏi 8 đ/c. Công tác phát triển đảng được sự quan tâm của cấp uỷ nhiệm kỳ qua đã phát triển 58 đ/c trong đó nữ 23 đ/c trường học 17 đ/c nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ 121 đ/c đạt 0,93% so dân số. Hàng năm xét phân tích chất lượng Đảng viên và phân loại các chi bộ trực thuộc. Đảng viên Đảng bộ đều đủ tư cách, các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.Đảng bộ thị trấn được Huyện công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

 

     Hàng năm thực hiện kế hoạch kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Trong giai đoạn 1996 – 2000, Đảng bộ đã xử lý kỷ luật 6 đồng chí, trong đó khai trừ 3, cảnh cáo 2, khiển trách 1 và xin ra khỏi Đảng 3 đồng chí. Công tác phê tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 -6 lần 2 (khoá VIII) được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện một cách nghiêm túc, thẳng thắn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Qua tự phê ý thức trách nhiệm trong công tác và lãnh đạo được nâng lên, khuyết điểm được khắc phục, ưu điểm được phát huy nội bộ luôn đoàn kết hơn.

 

     Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Huyện uỷ, sự đoàn kết nhất trí của Ban Chấp hành Đảng bộ và gương mẫu của từng đảng viên. Đó là kết quả của sựt chủ động vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, sơ tổng kết khen thưởng kịp thời từ đó đã tác động tích cực đến các phong trào, được sự ủng hộ của các đồng chí cán bộ hưu trí và đại bộ phận nhân dân.

 

     Tuy nhiên trong giai đoạn 1996 – 2000, Đảng bộ thị trấn Chợ Mới lãnh đạo phát triển địa phương vẫn còn những hạn chế không thể tránh khỏi. Một ít đảng viên chưa thật sự gương mẫu, ngại khó, nói nhiều làm ít, thiếu tiến công, thiếu thường xuyên rèn luyện học tập dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng và bị xử lý ở hình thức nặng (3 bị khai trừ). Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ chưa có kế hoạch khả thi trong việc giúo đỡ đảng viên nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

 

     Những khuyết điểm trên trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Trong lãnh đạo điều hành còn thiếu toàn diện, từng lúc, từng nơi thiếu kiểm tra chặt chẽ. Công tác vận động tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đảng bộ chưa được thường xuyên liên tục nên từ đó hiệu quả một số chỉ tiêu đạt được chưa cao. Trình độ năng lực cán bộ, đảng viên không đồng đều, đời sống còn gặp nhiều khó khăn,…

 

     Tháng 7 năm 2000, Đại hội đảng viên Đảng bộ thị trấn Chợ Mới lần thứ XI nhiệm kỳ 2001 – 2005 diễn ra. Đại hội đánh giá những kết quả và kinh nghiệm mà Đảng bộ và nhân dân thị trấn Chợ Mới đạt được trong 5 năm qua là đáng phấn khởi, là tiền đề vững chắc để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2001 - 2005 với kết quả cao hơn. Đại hội xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ 2001 – 2005 là:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2); phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy; quan tâm công tác phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

 

     Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Nhựt Qui đảm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hồng làm Phó Bí thư. Đến tháng 4 năm 2002 Huyện ủy luân chuyển đồng chí Trần Nhựt Qui về Ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Liêu Văn Lừng nhận chức vụ Bí Thư Đảng ủy.

 

     Một tập thể mạnh sẽ là đầu tàu tạo nên những kết quả tốt. Ban Chấp hành Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, thực hiện tập trung dân chủ, lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

 

     Công tác xây dựng Đảng bộ tiếp tục được quan tâm xem trọng. Xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, từ đó Đảng uỷ đã tổ chức triển khai quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Đảng bộ. Tổ chức hội thi tư tưởng Hồ Chí Minh cấp cơ sở. Nhìn chung, đa số đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có chuyển biến tích cực trong học tập quán triệt nghị quyết nghiêm túc. Thực hiện tốt quy chế Ban Chấp hành Đảng bộ, duy trì họp lệ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Hoàn thành tốt công tác quy hoạch dự nguồn A1, A2 trên cơ sở đó đã đưa bồi dưỡng đào tạo 209 đ/c, quan tâm con em gia đình chính sách, cán bộ trẻ, nữ. Phát triển Đảng được 54 đ/c đạt 100% theo kế hoạch. Đến năm 2005, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 196 đồng chí, đạt 1,51% so dân số. Đồng thời xoá tên và cho xin ra khỏi Đảng 5 đảng viên. Đảng bộ được cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong nội bộ Đảng. Nhằm đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị địa phương đã luân chuyển điều động, bố trí 20 lượt cán bộ ban ngành và các ấp. Nhìn chung các đồng chí khi được luân chuyển phát huy hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kiểm tra đảng viên chấp hành hàng năm và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới đạt 100% theo kế hoạch. Thực hiện tốt việc phê và tự phê bình làm trong sạch nội bộ Đảng theo tinh thần NQTW6 lần 2 (khoá VIII). Xử lý kỷ luật 4 đảng viên với hình thức khiển trách, cảnh cáo, và khai trừ do vi phạm điều lệ Đảng.

 

     Giữa năm 2005, Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2005 – 2010 được triệu tập. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2020: Xây dựng thị trấn thành đô thị loại IV, làm tròn vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã ội của huyện Chợ Mới; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng thị trấn Chợ Mới từng bước văn minh. Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Liêu Văn Lừng; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Thanh Trước; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Đồng chí Lê Văn Dũng. Đến tháng 9 năm 2007, Huyện ủy luân chuyển đồng chí Liêu Văn Lừng về Hội Luật gia và điều động đồng chí Lê Văn Son về nhận nhiệm vụ thay thế. Đến tháng 4 năm 2010, Huyện ủy luân chuyển đồng chí Lê Văn Son về Thanh tra Huyện và điều động đồng chíc Trần Ngọc Bầu Bí thư Đảng ủy xã Bình Phước Xuân về nhận nhiệm vụ thay thế.

 

     Công tác chính trị tư tưởng được Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc quan tâm thường xuyên. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự. Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; chuyển từ học tập sang hành động gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vậy nên, tình hình nhận thức chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên luông ổn định, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, sự phát triển đi lên của đất nước, của thị trấn. Qua đó tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng  nhân dân về nhận thức và hành động.

 

     Thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng uỷ nhiệm kỳ 2005 – 2010. Đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Chế độ làm việc của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng uỷ được chú trọng nâng cao. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá trình độ học vấn, chính trị chuyên môn. Trong giai đoạn 2006 – 2010, Đảng ủy đã đưa đào tạo và bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho 197 đồng chí. Phát triển đảng viên được 65 đồng chí đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Đến năm 2010, toàn Đảng bộ thị trấn có 261 đảng viên chiếm 2,01% so dân số. Trong nhiệm kỳ cho ra khỏi Đảng 10 đảng viên. Triển khai, quán triệt nghiệm túc thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, thôi việc theo quyết định 29 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm.

 

     Công tác kiểm tra giám sát được triển khai và thực hiện tốt theo chương trình công tác hàng năm. Kết quả kiểm tra đảng viên chấp hành và tổ chức cơ sở Đảng đạt 100% so kế hoạch. Đảng ủy lãnh đạo thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình gắn với đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện và xử lý 05 đảng viên do vi phạm nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng, phẩm chất đạo đức, nguyên tắc nghề nghiệp.

 

     Thành tựu đạt được nêu trên là to lớn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thị trấn lên tầm cao hơn. Qua quá trình lãnh đạo, Đảng ủy thị trấn Chợ Mới đã thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao quyết tâm chính trị, kiên trì vượt qua trở ngại, tìm tòi sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, biết phát huy sức mạnh nhân dân thông qua khối đại đoàn kết. Ban Chấp hành Đảng bộ đã quán triệt đúng đắn và biết vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của trên phù hợp vào điều kiện thực tế của địa phương. Chủ động đề ra các nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ sát, đúng với tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy cũng tận dụng lợi thế, khơi dậy tiềm năng, phát huy tính sáng tạo, truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường, vận động nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia các phong trào cách mạng của địa phương. Trong từng giai đoạn, từng thời gian xác định được nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài để có kế hoạch tập trung lãnh đạo với những giải pháp phù hợp. Phát huy dân chủ, xác lập địa bàn ấp là cơ sở tập trung lãnh đạo, triển khai những chủ trương, chính sách tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

 

     Tuy nhiên, trong giai đoạn 2006 – 2010 vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém trên không ít mặt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thiếu thường xuyên, tính định hướng, tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả chưa cao. Cuộc vân động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh việc làm theo đôi lúc chưa đi vào chiều sâu còn hình thức, gượng ghép, sự nêu gương của cán bộ chủ chốt chưa nhiều. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, việc chuẩn hoá cán bộ cong chậm. Công tác đào tạo, dự nguồn quy hoạch cán bộ chưa đảm bảo. Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của một số ít đảng viên chưa nghiêm dẫn đến trong nhiệm kỳ vi phạm kỷ luật phải xử lý 05 đồng chí.

 

     Những hạn chế nêu trên nảy sinh từ các nguyên nhân: (1) Vai trò lãnh đạo,chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đôi lúc thiếu kịp thời; (2) Nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt chưa bám sát yêu cầu nên hoàn thành nhiệm vụ chưa cao; (3) Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt luân chuyển thay đổi nhanh cũng phần nào ảnh hưởng đến việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng bộ; (4) Một số cấp uỷ trực thuộc quản lý đảng viên chưa chặt chẽ dẫn đến một số ít đảng viên bị xử lý kỷ luật; (5) Việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ từng lúc từng nơi chưa được quan tâm đúng mức.

 

     Sau 5 năm lãnh đạo đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ủy đã rút ra nhiều kinh nghiệm làm bài học cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo ở nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đảng bộ cho rằng muốn gặt hái thêm nhiều thành tựu thì trước hết phải tăng cường giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng, thống nhất ý chí và hành động trong hệ thống chính trị, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của nhân dân để tạo nên sự đồng thuận nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong mọi chương trình, kế hoạch và hành động thực tiễn phải bám sát nhu cầu cuộc sống, phát huy tính năng động, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và ý thức tự lực tự cường trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên củng cố kiện toàn hệ thống chính trị để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải vừa hồng vừa chuyên, vừa có tâm vừa có tầm.

 

     Tháng 5 năm 2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Chợ Mới lần thứ XIII nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; 05 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Ngọc Bầu tái đắc cử Bí thư đảng bộ; đồng chí Nguyễn Song Giang làm Phó Bí thư thường trực; đồng chí Trần Thị Hồng làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đến tháng 1 năm 2011, Ban Thường vụ Huyện ủy luân chuyển đồng chí Nguyễn Song Giang về Văn phòng Huyện Ủy, điều đ/c Nguyễn Nhị Hoàng Anh, Phó Bí thư Huyện Đoàn về phụ trách chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đến tháng 12 năm 2012, đồng chí Trần Ngọc Bầu được Huyện ủy luân chuyển về nhận nhiệm vụ Chủ Tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Mới và điều đồng chí Trần Phước Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Tấn Mỹ về nhận nhiệm vụ thay thế.

 

     Trong năm năm gần đây (2010 – 2015), với tinh thần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ cấp trên, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng bộ và nhân dân thị trấn Chợ Mới đã thực hiện tốt đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, phát huy thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Tình hình chính trị xã hội trên địa bàn Thị trấn ổn định, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh; thương mại dịch vụ phát triển mạnh; diện mạo cảnh quan, môi trường ngày một khởi sắc; đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên.

 

     Công tác Xây dựng Đảng được tiếp tục nâng chất. Ban thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực để ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; khắc phục hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Qua hội nghị kiểm điểm đã giúp cho từng tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn ưu điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, nhất là những hạn chế yếu kém, những vấn đề bức xúc nổi cộm, kéo dài….; đề ra phương hướng, giải pháp kiên quyết sữa chữa, khắc phục. Thông qua kiểm điểm cũng là cơ sở quan trọng để từng tổ chức Đảng làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ; là cơ sở vững chắc để tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và chủ động hơn trong phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của cán bộ, đảng viên; là cơ sở để Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

     Đảng ủy đã tập trung quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng  cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Trên cơ sở học tập, nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ chương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã kịp thời đề ra các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình hoạt động ở địa phương, để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Tổ chức sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo nội dung quy định, rút ra bài học kinh nghiệm.

 

     Về công tác tư tưởng: trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy đã chú trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhất là thế hệ trẻ; Thường xuyên quán triệt và thực hiện các quy định về kỷ luật phát ngôn, xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để chủ động trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, ngăn chặn những quan điểm sai trái, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội.

 

     Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt kết quả tốt. Hàng năm các chủ đề, chuyên đề  được tập trung quán triệt học tập nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong xã hội. Việc triển khai thực hiện khẩu hiệu hành động “03 không – 03 cần – 03 quyết tâm của Ban thường vụ Huyện ủy được thực hiện trong toàn Đảng bộ và đem lại hiệu quả thiết thực.

 

     Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo đúng quy định. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được quan tâm chú trọng, duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt đảm bảo chất lượng, đã nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tổ chức Đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh hàng năm đều tăng.

 

     Toàn Đảng bộ có 14 chi bộ trực thuộc với 363 đảng viên (tăng 105 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ năm 2010). Quy hoạch và đào tạo sắp xếp đội ngũ cán bộ được Đảng ủy thực hiện đúng quy trình, dân chủ, bảo đảm nguyên tắc, sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy. Đã cơ bản thực hiện xong quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015- 2020. Trong 5 năm qua đã có 157 cán bộ đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn; cử 23 lượt cán bộ các ngành, mặt trận, đoàn thể, ban ấp được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Việc bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, cán bộ luôn tuân thủ theo quy hoạch. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện hàng năm công bằng, dân chủ, khách quan, phục vụ tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, các chính sách về cán bộ được thực hiện đúng quy định. Công tác phát triển Đảng viên được đặc biệt quan tâm, đã làm tốt các khâu giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng, xét kết nạp và chuyển Đảng chính thức. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 65 đảng viên mới, chiếm 2,5 % so dân số; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên.

 

     Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy triển khai quán triệt, thực hiện, phục vụ tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời xem xét xác minh làm rõ những sự việc liên quan đến lịch sử chính trị trong công tác phát triển Đảng và giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo của cán bộ, đảng viên, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, ủy ban kiểm tra Đảng ủy hàng năm đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo quy định điều 30, điều 32 Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra được 35 lượt và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra 20 lượt tổ chức Đảng cấp dưới, kết quả xử lý kỷ luật 08 đảng viên vi phạm, trong đó 01 cách chức các chức vụ trong đảng, 05 khiển trách, 02 cảnh cáo.

 

     Quán triệt triển khai các văn bản chỉ thị, kế hoạch của Đảng các cấp về thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng các lĩnh vục nhạy cảm như: Tài chính; đất đai; ngân sách v.v.., phát huy được vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp trên các lĩnh vực. Đã từng bước đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà khi tiếp xúc với nhân dân, nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền, tạo được niềm tin trong nhân dân.

 

     Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy. Trong lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc luôn tuân thủ Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Xây dựng quy chế và làm việc theo quy chế, thực hiện tốt việc xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, theo từng tháng, quý, năm. Thực hiện tốt các chế độ giao ban hàng tháng với Bí thư cấp ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Các chương trình kế hoạch của Đảng bộ luôn bám sát các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý, uốn nắn những sai sót đối với cấp ủy cấp dưới để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, vai trò tập thể, trách nhiệm của cá nhân ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy được nâng lên, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ.

 

     Nhìn chung, trong 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị Trấn (nhiệm kỳ 2010-2015) hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt theo nghị quyết đề ra. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, đạt nhiều kết quả tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thị trấn ngày càng cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững, bộ máy chính quyền được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác vận động quần chúng có chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt kết quả cao. Công tác xây dựng Đảng thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Với những kết quả trên trong 5 năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Đảng bộ Thị Trấn được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Được UBND Tỉnh tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2011, 2012; và cờ thi đua đơn vị thị trấn xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2013, 2014. Được Tỉnh ủy tặng cờ Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho Đảng bộ và cán bộ nhân dân thị trấn Chợ Mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

     Kết quả đạt được là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, ủy ban nhân dân Huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn đã tập trung quán triệt sâu các chỉ thị, nghị quyết, đồng thời xây dựng tốt chương trình kế hoạch với những mục tiêu, biện pháp cụ thể đồng thời tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xác định quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Xây dựng thành khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, phát huy sức mạnh của Đảng bộ, của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm. Đồng thời, Đảng bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, lãnh đạo hoàn thành các mặt công tác gắn với kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, thống nhất.

 

     Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng biểu hiện hạn chế ở việc xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số chi bộ chưa sát với thực tế. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa nắm vững các nguyên tắc, quy định của Đảng, nói và làm chưa đúng với nghị quyết, quy định của Đảng. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

     Tháng 4 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Chợ Mới diễn ra. Đại hội xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là xây dựng thị trấn Chợ Mới trở thành thị trấn văn minh đô thị và phấn đấu đạt đô thị loại IV, thể hiện tốt vai trò trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội của huyện; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

 

     Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Bí thư Đảng ủy là đồng chí Trần Phước Lĩnh; Phó Bí thư thường trực là đồng chí Nguyễn Nhị Hoàng Anh; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân là đồng chí Nguyễn Phước An.

 

     2. Bài học kinh nghiệm

 

     Trong 30 năn tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Chợ Mới rút ra nhiều bài học quý báu:

 

     Trước hết, phải thường xuyên xây dựng củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và cả hệ thống chính trị. Đây là điều kiện cốt yếu có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ Thị trấn. Đồng thời phải thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường công tác cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

     Thứ hai, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm phát triển thương mại – dịch vụ, đảm bảo môi trường, quản lý nhà nước về đô thị. Đồng thời phải tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị với hiệu quả cao nhất.

 

     Thứ ba, ở cơ sở khối lượng công việc nhiều và đa dạng nên từng bộ phận, từng cá nhân cán bộ, đảng viên phải chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí, sắp xếp công việc và thời gian thật sự khoa học. Đảm bảo xử lý và giải quyết công việc đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ đề ra. Lấy hiệu quả công tác làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

 

     Thứ tư, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, phát huy nội lực toàn dân trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo tốt cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, sự đồng thuận, niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Chính quyền địa phương.

 

     Cách mạng là sự nghiệp thay cái cũ đã lạc hậu, lỗi thời, cản trở bằng cái mới phù hợp, tiến bộ hơn. Đó là quá trình không ngừng đặt ra yêu cầu cho Đảng bộ thị trấn Chợ Mới trong cương vị lãnh đạo phải luôn quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để mỗi quan điểm và hành động luôn đúng quy luật, thuận lòng dân, hợp thời đại. Thành tựu đạt được trong hơn 85 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và đổi mới, phát triển ở thị trấn Chợ Mới chính là do tổ chức đảng luôn thấm nhuần sâu sắc bài học mang tính quy luật này.

--------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Điền A, Lịch sử Đảng bộ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới giai đoạn 1930 – 2015, in năm 2015.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Điền B, Lịch sử Đảng bộ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới giai đoạn 1930 – 2015, in năm 2015.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới, Lịch sử Đảng bộ huyện Chợ Mới giai đoạn 1927 – 2010, in năm 2010.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chợ Mới, Văn kiện Đại hội các nhiệm kỳ từ 1986 đến 2015.

5. Ủy Ban nhân dân thị trấn Chợ Mới, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội từ 1986 đến 2015.

 

Ths Đỗ Thanh Nhàn - Khoa Nhà nước – Pháp luật

các tin khác