Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Kế hoạch thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp TCLLCT-HC A77

03:40 20/04/2017

I. THI TỐT NGHIỆP

              1. Ngày 17- 4- 2017 các khoa gửi nội dung ôn tập, đề thi tốt nghiệp, đáp án của lớp A77 Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn - đ/c Trần Văn Hiển và bộ đề tài tiểu luận đến phòng Đào tạo ( đồng chí Tô Hữu Trí ).

             2. Ngày 27-4 -2017, lớp thi hết phần: V.3 và phần VI.

3. Khoa Dân vận, khoa Xây dựng Đảng chấm bài thi phần V.3, phần VI, gửi kết quả về Phòng Đào tạo trước ngày 15-5 -2017.

5.Ngày 17-5-2016 công bố kết quả thi phần V.3, phần VI trên cổng thông tin điện tử của Trường; lịch thi lại phần học (nếu có). Học viên có tên trong danh sách thi lại phải thực hiện đúng thời gian quy định.

6. Ngày 25-5-2017: Niêm yết danh sách học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Trường (trong đó có danh sách học viên viết Tiểu luận và thi viết tốt nghiệp).

7. 7giờ30 ngày 03-5-2017: học viên tập trung tại Trường Quân sự địa phương để hướng dẫn ôn thi viết và đăng ký đề tài viết tiểu luận tốt nghiệp.

8. Từ 25-5-2017 đến 9-6-2017: học viên tự ôn tập.

9. Thi tốt nghiệp:

- 13giờ30 ngày 12-6- 2017: quán triệt quy chế thi tốt nghiệp, đến 14 giờ bắt đầu thi tốt nghiệp (Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh).

- 7 giờ 30 ngày 13-6- 2017 thi tốt nghiệp tiếp (Khoa học hành chính).

- 13giờ30 ngày 13-6- 2017 thi tốt nghiệp tiếp (Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản;  Một số nội dung cơ bản trong quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể).

II. VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

               1.Ngày 25-5-2017 đến 01-6- 2017 học viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thông qua đề cương chi tiết.

             2. Sau đó học viên viết và hoàn chỉnh tiểu luận nộp về Phòng Đào tạo 03 quyển và kèm theo đĩa CD trong ngày 12-6-2017 ./.

Phòng Đào tạo

các tin khác