Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Noi gương Bác, tự soi, tự sửa 22/05/2022 Gắn kết chặt chẽ và xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh 15/05/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng người tài để kiến quốc trong bối cảnh mới 08/05/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay 03/05/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc 23/04/2022 Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 19/04/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam 12/04/2022 Thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt 08/04/2022 Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 01/04/2022 Văn hóa hòa bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh - ý nghĩa dân tộc và thời đại, giá trị vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay 26/03/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 21/03/2022 Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên 15/03/2022 Suy nghĩ về việc học và làm theo Bác 07/03/2022 Trí tuệ sáng suốt - phẩm chất cơ bản của Đảng Cộng sản cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh 01/03/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII 21/02/2022 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh truyền cảm hứng 14/02/2022 Hồ Chí Minh - Biểu tượng bản lĩnh Việt Nam 06/02/2022 Thơ chúc Tết và những tiên tri của Bác Hồ trước lúc Xuân sang 03/02/2022 Ý Đảng - lòng Dân, lòng Dân - ý Đảng 01/02/2022 Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện tư cách của cán bộ, đảng viên để xây dựng và chỉnh đốn Đảng 23/01/2022 Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám 15/01/2022 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 10/01/2022 Giá trị pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 03/01/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết tâm chính trị của Đảng ta 27/12/2021 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và đoàn kết quốc tế trong thời kỳ mới 18/12/2021 Ngời sáng tinh thần trọng dụng nhân tài của Bác Hồ kính yêu 11/12/2021 Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay 05/12/2021 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật - nền tảng lý luận cho xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/11/2021 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 21/11/2021 Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh 14/11/2021