Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học Bác về tư tưởng nhân văn “thương yêu cán bộ”! 10/07/2023 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay 03/07/2023 Tăng cường "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu" 26/06/2023 Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn hiện nay 18/06/2023 "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…" 11/06/2023 Làm theo lời Bác dạy: “Đối với tự mình” 04/06/2023 "Người nâng niu tất cả chỉ quên mình" 28/05/2023 Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân 21/05/2023 Học Bác dám nghĩ, dám nói 14/05/2023 Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ 07/05/2023 Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 30/04/2023 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay 23/04/2023 Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, tiêu cực 17/04/2023 75 năm khắc ghi lời Bác dạy “Nước lấy dân làm gốc… xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân” 09/04/2023 Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2023 Tự phê bình và phê bình để tự soi, tự sửa từ sớm, từ xa 26/03/2023 Để làm “đày tớ” của dân, người cán bộ phải làm gì? 19/03/2023 Tư tưởng Hồ Chí Minh về làm trong sạch bộ máy - giá trị hiện tại 12/03/2023 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho cán bộ, đảng viên 05/03/2023 Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi soi sáng sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhân dân ta 26/02/2023 Chủ tịch Hồ Chí Minh - người "làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta" 19/02/2023 Bác Hồ nói về chữ “Liêm” của cán bộ 12/02/2023 Niềm tin theo Đảng 06/02/2023 Đảng, Bác Hồ với mùa Xuân - những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam 29/01/2023 Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ 22/01/2023 Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại 08/01/2023 Tư tưởng Hồ Chí minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ 02/01/2023 Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa tương lai 25/12/2022 Về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay 18/12/2022 Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về sửa chữa khuyết điểm trong cách nói, cách viết, tránh "ba hoa" 11/12/2022