Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam 14/08/2022 Hồ Chí Minh với việc trọng dụng nhân tài ngoài Đảng và các bài học kinh nghiệm 08/08/2022 Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân 01/08/2022 Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh 25/07/2022 Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường theo tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh 18/07/2022 Nhớ lời căn dặn của Hồ Chủ tịch về phòng, chống tham nhũng 10/07/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đấu tranh phòng, chống bệnh giáo điều lý luận của cán bộ, đảng viên hiện nay 04/07/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên 27/06/2022 Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam 19/06/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng 12/06/2022 Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 05/06/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” - Giá trị vận dụng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay 29/05/2022 Noi gương Bác, tự soi, tự sửa 22/05/2022 Gắn kết chặt chẽ và xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh 15/05/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng người tài để kiến quốc trong bối cảnh mới 08/05/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay 03/05/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc 23/04/2022 Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 19/04/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam 12/04/2022 Thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt 08/04/2022 Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 01/04/2022 Văn hóa hòa bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh - ý nghĩa dân tộc và thời đại, giá trị vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay 26/03/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 21/03/2022 Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên 15/03/2022 Suy nghĩ về việc học và làm theo Bác 07/03/2022 Trí tuệ sáng suốt - phẩm chất cơ bản của Đảng Cộng sản cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh 01/03/2022 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII 21/02/2022 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh truyền cảm hứng 14/02/2022 Hồ Chí Minh - Biểu tượng bản lĩnh Việt Nam 06/02/2022 Thơ chúc Tết và những tiên tri của Bác Hồ trước lúc Xuân sang 03/02/2022