Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B139 15/06/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B140 15/06/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B142 15/06/2020 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B137 10/06/2020 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B138 05/06/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B136 28/05/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B141 28/05/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B137 (Lần 2) 27/05/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B137 (Lần 2) 27/05/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B137 27/05/2020 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B137 27/05/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B138 27/05/2020 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B140 (Lần 2) 27/05/2020 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B140 27/05/2020 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B141 27/05/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B140 22/05/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B142 22/05/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B139 13/05/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B142 17/03/2020 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B139 09/03/2020 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B140 02/03/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B139 02/03/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B136 17/02/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B137 17/02/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B138 17/02/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B141 17/02/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B138 03/02/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B142 03/02/2020 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B142 03/02/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B137 14/01/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B138 14/01/2020 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B139 14/01/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B140 (lần 2) 14/01/2020 Kết quả điểm thi phần VI lớp B140 (lần 2) 14/01/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B137 23/12/2019 Kết quả điểm thi phần IV lớp B139 23/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B140 23/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B136 (lần 2) 19/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B136 (lần 2) 19/12/2019 Kết quả điểm thi phần VI lớp B140 19/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B141 19/12/2019 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B141 19/12/2019 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B142 19/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B139 16/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B140 (lần 2) 16/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B141 16/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B142 16/12/2019 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B141 06/12/2019 Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K72 (lần 2) 04/12/2019 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B138 (lần 2) 04/12/2019