Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bài viết chuyên đề

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tự hào tiếp nối truyền thống, nỗ lực phát triển xứng tầm, quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn 18/08/2023 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở - Bước tiến mới trong bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân ở nước ta 18/08/2023 Tình hình giảng dạy thực nghiệm tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang (1986 - 2020)” - Thực trạng và giải pháp 25/07/2023 Hội thi giảng viên dạy giỏi góp phần xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn 20/07/2023 Một số vấn đề cơ bản về bộ máy Nhà nước và quản lý Nhà nước 24/04/2023 Góp phần tìm hiểu quan điểm của Khổng Tử về giáo dục 24/04/2023 Một số quy định mới về thời hạn bảo quản tài liệu 24/04/2023 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay 24/03/2023 Đảng Cộng sản Việt Nam sự lựa chọn lịch sử của dân tộc, của tổ quốc và Nhân dân Việt Nam 23/02/2023 Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục và xây dựng đội ngũ giảng viên giai đoạn hiện nay 28/11/2022 Phụ nữ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam 19/10/2022 Tiếp cận Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 từ góc nhìn của quan điểm toàn diện 20/09/2022 Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Cách mạng Việt Nam 03/08/2022 Góp phần tìm hiểu một số vấn đề lý luận trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 12/04/2022 Néang Nghés - người phụ nữ ưu tú của vùng đất anh hùng 10/03/2022 Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng 25/02/2022 Quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW, suy nghĩ về nhiệm vụ của Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và những vấn đề đặt ra trong chuyên môn 11/02/2022 Hơn 90 mùa Xuân có Đảng 24/01/2022 Nâng cao văn hóa công vụ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 10/01/2022 Tìm hiểu quy trình tiếp công dân và quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh năm 2021 10/12/2021 An giang tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong tình hình mới hiện nay 06/12/2021 Suy nghĩ về giảng dạy và học tập trực tuyến ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 02/12/2021 Góp phần tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 28/11/2021 Góp phần tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực tự cường” 25/11/2021 Quan điểm của Đảng về vai trò các thành phần kinh tế ở nước ta từ Đại hội VI đến Đại hội XIII 09/11/2021 Cập nhật Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần Triết học về “những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử” 30/09/2021 Nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và một số điểm mới bổ sung trong cương lĩnh năm 2011 06/08/2021 Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang triển khai có chất lượng, hiệu quả chương trình, giáo trình Trung Cấp Lý luận Chính trị 29/06/2021 Một số vấn đề về mô hình chế độ xã hội Việt Nam hiện nay trong tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 03/06/2021 Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng ta trong việc giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất qua các kỳ Đại hội 24/05/2021