Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

An Giang: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

12:40 05/11/2021

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang" bằng hình thức trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, với gần 300 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu chính (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang)

Các đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chủ trì Hội thảo.

Điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, như Đại hội XIII đã tổng kết: "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay"! Để có được thành quả đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là Đảng đã luôn kiên định lập trường tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, dân tộc, Đảng luôn phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức đe dọa độc lập, tự chủ và sự tồn vong của chế độ. Trong đó, những nguy cơ, thách thức từ âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm thực hiện mục tiêu xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; phủ nhận con đường đi lên CNXH và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam… là nguy cơ, thách thức nguy hiểm nhất. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, lợi dụng những tiện ích mang lại từ Internet, mạng xã hội, âm mưu thâm độc ấy càng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong  tình hình mới" trên địa bàn tỉnh An Giang, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, Hội thảo khoa học "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang" được tổ chức nhằm làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần nhận diện các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá, từ đó xây dựng những giải pháp đấu tranh một cách hiệu quả, làm vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn chống của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng, cả nước nói chung, góp phần bảo vệ những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân; bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tham luận tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 89 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đại biểu đến từ các học viện, trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng của nhiều tỉnh, thành trong cả nước, cũng như của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Các tham luận đều được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, mang tính đảng, tính khoa học rất cao, tập trung vào những nội dung chủ yếu, đó là: (1) Những vấn đề lý luận chung về nền tảng tư tưởng của Đảng; quan điểm, chủ trương tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tư duy mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Ðảng; (2) Bối cảnh mới tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (3) Tính tất yếu, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay; (4) Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng; (5) Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn tỉnh An Giang; (6) Kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; (7) Thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh An Giang tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (8) Phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh; (9) Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một trong những nội dung quan trọng mà các tham luận đã đóng góp cho Hội thảo chính là hệ thống những giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian tới. Qua đó, cung cấp nhiều kinh nghiệm trong hoạt động định hướng, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng lực lượng, phối hợp công tác triển khai nhiệm vụ và kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Tiến sĩ, Đại tá Lâm Thành Sol - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại Hội thảo

Thạc sĩ Võ Nguyên Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại hội thảo

Thạc sĩ Lê Máy - nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có ý kiến trao đổi, thảo luận với Hội thảo

Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng đã tập trung làm rõ các vấn đề chủ yếu về một số vấn đề lý luận chung và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang. Hội thảo thống nhất thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục quán triệt, làm thâm sâu vào đời sống và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nển tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị trên địa bàn An Giang.

Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lê Văn Nưng đánh giá cao sự tích cực, chủ động tham mưu và triển khai công tác chuẩn bị Hội thảo của Ban Tổ chức Hội thảo, của các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị trong tỉnh; đặc biệt là sự tích cực hưởng ứng tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Để phát huy mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Hội thảo, các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất từ các báo cáo tham luận, cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội thảo, trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm mang lại hiệu quả, thiết thực. Đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, cần phải tham khảo những kinh nghiệm, cách làm hay mà các đại biểu dự Hội thảo đề cập để vận dụng, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn, lĩnh vực quản lý trong thời gian tới./.

các tin khác