Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B157

09:26 04/04/2023

Chiều ngày 04/4, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị B157 hệ không tập trung năm học 2021-2023.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao bằng Tốt nghiệp cho học viên lớp TCLLCT B157

Kết quả, số học viên tốt nghiệp là 72/79, đạt tỷ lệ 91,2%  trong đó loại giỏi là 03 học viên, chiếm tỷ lệ 3,8%; loại khá là 57 học viên, chiếm tỷ lệ 72,2%; loại trung bình là 12 học viên, chiếm tỷ lệ 15,2 %.

ThS. Nguyễn Thành Nhân Khen thưởng học viên đạt loại giỏi

Trải qua 18 tháng học tập (do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19), các học viên đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng; Những nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh An Giang...

các tin khác