Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Tìm hiểu quan điểm về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, những biểu hiệ

03:58 19/04/2017

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Việc ban hành nghị quyết đặc biệt quan trọng này một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đẩy lùi suy thoái; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

 

     Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng hơn 86 năm qua, điều này thể hiện là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình và kiên định của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích lịch sử, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ bước lên đài vinh quang, vững bước trên hành trình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dân tộc ta, nhân dân ta luôn tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng - một Đảng cách mạng, chân chính và khoa học. Có được điều đó là nhờ Đảng ta thường xuyên đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh, trong đó đã thực hiện:  Công tác đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đạt được một số kết quả tích cực đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình"  của các thế lực thù địch (NQ TW 4).

 

     Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể như: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn;…Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến","tự chuyển hóa"… Những hạn chế, khuyết điểm này có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó có nguyên nhân chủ quan là Sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử chưa chặt chẽ, xử lý chưa đủ nghiêm minh.

 

     Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đề ra mục tiêu: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"  trong nội bộ.

 

     Để đạt được mục tiêu trên cần nhận thức và quán triệt một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng như sau:

 

     Một là, nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

 

     - Kiểm tra, giám sát là một tất yếu khách quan, là một biểu hiện nghiêm túc của hoạt động có ý thức của mọi tổ chức và con người trong xã hội.

 

     - Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

 

     - Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng.

 

     - Trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh phải coi trọng và tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

     Hai là, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó tập trung nhấn mạnh:

 

     - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

 

     - Các ấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

 

     - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

 

     Ba là,  thực hiện tốt kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về Thực hiện Nghị quyết Hội ghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa"  trong nội bộ. Thực hiện kế hoạch này, công tác kiểm tra, giáp sát của Đảng trong thời gian tới cần làm tốt một số vấn đề sau đây:

 

     - Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, phải coi đây là biện pháp quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết TW 4 khóa XII.

 

     Để thực hiện tốt vấn đề này, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" trong nội bộ để kịp thời đấu tranh với những sai phạm. Phải nhận thức sâu sắc rằng "Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngoặt, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn đến tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc." (Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị TW 4 khóa XII)

 

     Từ nhận thức trên, phải biến thành hành động cụ thể, tự giác của các cấp ủy, tổ chức đảng thông qua việc xác định, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

     - Trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp thời gian tới là phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với phương châm là: "Kết hợp giữa "xây"  và "chống"; "xây"  là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống"  là nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

 

     Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, coi đó là nguyên tắc bảo đảm cho việc thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm, nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

     Khi đánh giá về những hạn chế, khuyết điểm, Hội nghị TW 4 khóa XII chỉ rõ: Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đoe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Như vậy, rõ ràng là trong tình hình hiện nay một trong những nhiệm vụ chính trị vừa quan trọng, vừa cấp bách là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành là góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", " tự chuyển hóa"  trong nội bộ.

 

     - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

 

     Từ thực tiễn của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thời gian qua Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  đã ban hành đồng bộ các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng bước đầu khắc phục được những khó khăn, vướn mắc, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đứng trước yêu cầu mới, Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XII đề ra nhiệm vụ, giải pháp:  Nghiên cứu việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên. Rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà nước về xử lý kỷ luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

 

     - Điều quan trọng và tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu "xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa". (Nghị quyết TW 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát).

 

     Tóm lại: Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là hoạt động thường xuyên của Đảng được tiến hành đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhằm theo dõi, xem xét tình hình chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là nhiệm vụ chính trị của Đảng; đồng thời cũng đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, điều đó càng đặt trọng trách của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

                                                ____________

Tài liệu tham khảo:

1. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Cấp hành Trung ương khóa XII. Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội - 2016.

2.  Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về Thực hiện Nghị quyết Hội ghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

3. Xã luận Báo nhân dân ngày 01/11/2016.

4. Báo nhân dân: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng , chỉnh đốn Đảng.

5. Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội - 2014.

 

 Ths. Lê Văn Bền - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

các tin khác