Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bài viết chuyên đề

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị trường tồn soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam 01/09/2020 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ tại Trường Chính trị hiện nay 03/08/2020 Phát huy việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 27/07/2020 Những quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính 20/07/2020 Phát huy tính tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện ở cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay 22/06/2020 Khai thác giá trị văn hóa của người Khmer Tri Tôn vào hoạt động du lịch 16/06/2020 Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, từ thực tiễn tỉnh An Giang 04/06/2020 Bác Hồ với việc chăm lo và giáo dục thiếu niên, nhi đồng 02/06/2020 Chăm lo, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ của công tác Dân vận hiện nay 26/05/2020 Vận dụng quan điểm của Lênin về “nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với Đoàn viên Thanh niên tỉnh An Giang hiện nay 20/05/2020 Cách mạng là sáng tạo 20/05/2020 Chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng của sức mạnh đoàn kết 04/05/2020 Nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong giai đoạn hiện nay 01/05/2020 Nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh An Giang hiện nay 30/04/2020 Vai trò của minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương trong điều kiện hiện nay 29/04/2020 Tìm hiểu quyền bình đẳng cho phụ nữ qua Di chúc của Bác 20/04/2020 Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo lý luận gắn với thực tiễn, học phải đi đôi với hành nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay 20/04/2020 Những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với công tác phát triển đảng viên ở nông thôn hiện nay 10/04/2020 Đổi mới phương pháp giảng dạy Trung cấp Lý luận Chính trị 12/03/2020 Sử dụng “Powerpoint” vào quá trình giảng dạy Lý luận Chính trị tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 05/03/2020 Hồ Chí Minh phát triển sáng tạo lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam 20/02/2020 Quá trình Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản 14/02/2020 Một số quy định pháp luật liên quan đến tiền ảo 08/01/2020 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 08/01/2020 Góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 02/12/2019 Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả cao trong giai đoạn hiện nay 02/12/2019 Những nghiên cứu về Vương quốc Phù Nam và văn hóa Óc Eo 02/12/2019 Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trong điều kiện hiện nay 02/12/2019 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh công - nông - trí thức trong giai đoạn hiện nay 02/12/2019 Vai trò người giảng viên Lý luận Chính trị ở các Trường Chính trị hiện nay 22/11/2019