Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

 

 

 

Tổ chức bộ máy

 

1 Lãnh đạo: Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng

 

2 Cơ cấu tổ chức: Có 4 khoa và 3 phòng

- Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (bao gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Việt Nam).

- Khoa Xây dựng Đảng (bao gồm: Xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng).

- Khoa Dân vận (bao gồm: Dân vận, Kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo và quản lý).

- Khoa Nhà nước và pháp luật.

- Phòng Đào tạo.

- Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu.

- Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.

 

3 Về biên chế:

Định khung biên chế: Trường có 60 công chức, viên chức. Tổng số trong biên chế 45 và 15 hợp đồng, 42 nam, 18 nữ.

Có từ 2/3 trở lên là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu với 03 Tiến sĩ, 19 Thạc sĩ, 30 Cử nhân, 03 Trung cấp. Trình độ Lý luận chính trị có 04 Cử nhân, 27 Cao cấp, 01 Trung cấp với 01 giảng viên Cao cấp, 12 giảng viên chính và 26 giảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định cụ thể số biên chế cho trường. Ngoài số biên chế theo quy định, trường được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm.

Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng

- Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng con dấu, thể thức văn bản là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; văn bằng có giá trị, đủ điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức.