Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học

Toạ đàm khoa học: “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 29/12/2020 Toạ đàm khoa học: "Sự đóng góp to lớn của Friedrich Engels vào quá trình hình thành bảo vệ và phát triển của chủ nghĩa Marx" 27/11/2020 Đề dẫn Hội thảo: "An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 14/05/2020 Đề dẫn Tọa đàm khoa học cấp Trường Chủ đề: “Tư tưởng của V.I.Lê-nin về nhà nước và cách mạng - Giá trị lý luận và thực tiễn” 29/04/2020 Đề dẫn tọa đàm khoa học: "Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" 14/01/2020 Đề dẫn Hội thảo: "50 năm cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ" 17/12/2019 Đề dẫn hội thảo: Ba mươi năm đổi mới của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Thành tựu, thách thức và định hướng phát triển 16/05/2017 Tổng thuật Hội thảo “Thành tựu 30 năm đổi mới và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang 1986 – 2016” 16/05/2017 Đề dẫn Hội thảo: "Ba mươi năm đổi mới của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Thành tựu, thách thức và định hướng phát triển" 10/05/2017 Hội thảo khoa học "30 năm thực hiện đường lối đổi mới của đảng ở đảng bộ tỉnh An Giang 25/04/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>