Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học

Tọa đàm khoa học: “Vai trò của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay” 14/09/2021 Hội thảo khoa học: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước và tầm nhìn thời đại" 06/09/2021 Toạ đàm khoa học: “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 29/12/2020 Toạ đàm khoa học: "Sự đóng góp to lớn của Friedrich Engels vào quá trình hình thành bảo vệ và phát triển của chủ nghĩa Marx" 27/11/2020 Đề dẫn Hội thảo: "An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 14/05/2020 Đề dẫn Tọa đàm khoa học cấp Trường Chủ đề: “Tư tưởng của V.I.Lê-nin về nhà nước và cách mạng - Giá trị lý luận và thực tiễn” 29/04/2020 Đề dẫn tọa đàm khoa học: "Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" 14/01/2020 Đề dẫn Hội thảo: "50 năm cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ" 17/12/2019 Đề dẫn hội thảo: Ba mươi năm đổi mới của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Thành tựu, thách thức và định hướng phát triển 16/05/2017 Tổng thuật Hội thảo “Thành tựu 30 năm đổi mới và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang 1986 – 2016” 16/05/2017 Đề dẫn Hội thảo: "Ba mươi năm đổi mới của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Thành tựu, thách thức và định hướng phát triển" 10/05/2017 Hội thảo khoa học "30 năm thực hiện đường lối đổi mới của đảng ở đảng bộ tỉnh An Giang 25/04/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>