Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở theo Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư

04:15 10/05/2017

Thông tin cơ sở là một bộ phận quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thông tin cơ sở có chức năng, nhiệm vụ đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ phục vụ cuộc sống, lao động, sản xuất kinh doanh; thông tin tình hình thời sự, chính trị, những chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa bàn cơ sở.

 

     Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở, ngày 05/9/2016, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Chỉ thị Ban Bí thư đã đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế, bất cập của công tác này trong thời gian qua, đồng thời đề ra những quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp yêu cầu các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới.

 

     Trong Chỉ thị, Ban Bí thư nhận định: “Thời gian qua, công tác thông tin cơ sở đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở (xã, phường, thị trấn).

 

     Tuy nhiên, nhìn chung, công tác thông tin cơ sở còn hạn chế, bất cập, hiệu quả thấp; nội dung thông tin còn ít thiết thực, chưa được phổ cập rộng rãi tới đa số người dân; phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách làm truyền thống, chưa theo kịp và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”.

 

     Đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, Ban Bí thư chỉ rõ: “chủ yếu là do chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này; cấp ủy, chính quyền các cấp ở nhiều nơi nhận thức chưa đầy đủ về phạm vi, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở; thiếu sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của các cấp, các ngành về phương thức truyền thông, về lựa chọn thông tin, kiến thức thiết thực cho cuộc sống, lao động, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư ở cơ sở. Hiện nay, các loại hình, phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội... phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng, người dân được tiếp cận và hưởng thụ thông tin rất phong phú, đa dạng thông qua nhiều hình thức, phương thức khác nhau”.

 

     Trên cơ sở đó, để đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp sau:

 

     Thứ nhất, công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

 

     Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin ở cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao động, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

 

     Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở; đồng thời chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

     Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở cần được lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương để khai thác, sử dụng có hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

 

     Thứ ba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kênh hoặc chương trình truyền thông chuyên đề cơ sở theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ít có điều kiện tiếp cận thông tin.

 

     Thứ tư, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, củng cố, tổ chức lại theo thẩm quyền (nếu cần thiết, song phải bảo đảm không tăng biên chế và đầu mối trực thuộc) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện có (đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật, cụm thông tin cổ động nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, thư viện, đội chiếu phim lưu động...) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế địa phương trong tình hình mới.

 

     Từ những chỉ đạo của Ban Bí thư trong Chỉ thị số 07-CT/TW, thiết nghĩ các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là, các sở, ngành có liên quan như: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Bưu điện và Thư Viện tỉnh... cần sớm tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực chất hoạt động của các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện nay trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

 

Lâm Văn Giàu

Trích Thông tin Công tác tư tưởng số 11/2016 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Responsive image
 

 

các tin khác