Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bản tin chủ trương, chính sách mới

08:41 25/05/2018

     1. Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Ngày 21/5/2018 Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những thay đổi lớn sau đây:
- Bãi bỏ các khoản thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức.
- Xây dựng hệ thống bảng lương mới, quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay cho hệ số lương hiện nay, cụ thể:
+ Sẽ có một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;
+ Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung với công chức, viên chức không giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo; và ba bảng lương với lực lượng vũ trang.
- Mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng mức thu nhập tăng thêm ở một số tỉnh, thành thuộc Trung ương, nhất là ở vùng động lực.
- Năm 2021, mức lương Nhà nước thấp nhất sẽ tiệm cận với mức lương thấp nhất của khối doanh nghiệp.
Như vậy, với những cải cách nêu trên, Đảng và Nhà nước đang hướng tới giải quyết những bất cập về chính sách tiền lương hiện nay như: Một công chức mới ra trường có hệ số 2,34 khó có thể đảm bảo cho cuộc sống tối thiểu.

 

     2. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khoá XII đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW Ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, Nghị quyết đã nhấn mạnh bốn nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung để thực hiện được mục tiêu về trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Cụ thể:
- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương;
- Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền;
- Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài;
- Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

 

     3. Dừng bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo trong Chi cục Thuế
Bộ Tài Chính vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc triển khai  kế hoạch sắp xếp, sáp nhập tất cả các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế. Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các lãnh đạo Tổng cục Thuế khẩn trương triển khai thực hiện nột số nội dung sau: 
- Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế đảm bảo đúng lộ trình, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao, khẩn trương khai báo với Bộ nếu có phát sinh việc điều chỉnh phương án sáp nhập.
- Đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác cán bộ, công tác nội vụ phải rõ ràng, công khai, minh bạch, việc lựa chọn lãnh đạo các Chi cục khi sáp nhập phải có nguyên tắc, tiêu chí cụ thể đảm bảo quyền lợi cho công chức.
- Xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập tất cả các Chi cục Thuế  thành Chi cục Thuế  khu vực thuộc Cục Thuế đảm bảo đúng kế hoạch, đồng thời phải thẩm định nội dung và tiến độ xây dựng của Đề án trước khi Bộ phê duyệt.
- Chủ động chuẩn bị phương án chuyển tổ chức đảng của Chi cục Thuế trên cả nước về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế.
Chỉ thị 01/CT-BTC được ban hành ngày 9/5/2018./.

 Vũ Quang Hưng - Khoa Nhà nước và pháp luật 

Responsive image
 

 

các tin khác