Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Giá trị thời đại của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

02:34 10/02/2018

     Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Mác 5.5.1818 tại Trier, nước Đức Và 170 năm ngày C.Mác và Ph.Angghen khởi thảo bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản – văn kiện có tính cương lĩnh của các Đảng Cộng sản và công nhân, tác phẩm lý luận, ngọn cờ tư tưởng soi đường cho giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại giá trị thời đại mà bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản mang lại trong suốt 170 năm qua.
 

     Trong bối cảnh lịch sử năm 1848, Tuyên ngôn được Mác-Angghen viết theo sự ủy nhiệm của “Đồng minh những người cộng sản” để làm cương lĩnh lý luận và thực tiễn cho cho tổ chức cách mạng này. Tuyên ngôn từ khi mới ra đời cho đến nay, qua suốt chiều dài lịch sử 170 năm tồn tại của nó, vẫn luôn là một trong những văn phẩm mác xít sâu sắc và quan trọng nhất, có sức sống và ý nghĩa đối với thực tiễn to lớn mạnh mẽ nhất; rằng không chỉ như chính Mác-Angghen từng khẳng định lúc sinh thời, mà cả đến ngày nay, xét về đại thể, những nguyên lý tổng quát trình bày trong Tuyên ngôn này vẫn còn hoàn toàn đúng.
 

     Thật vậy, trong Tuyên ngôn, lần đầu tiên đã trình bày một cách sáng tỏ và thuyết phục, tập trung và cô động, hoàn chỉnh và đầy đủ, toàn diện và có hệ thống những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác, làm sáng tỏ những quy luật phát triển của xã hội, luận chứng về tính tất yếu và tính quy luật của sự thay thế các phương thức sản xuất, các hình thái kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó phân tích và làm sáng tỏ quá trình ra đời, phát triển, địa vị lịch sử và sự diệt vong tất yếu chủ nghĩa tư bản. Tuyên ngôn chỉ rõ con đường xây dựng chế độ xã hội mới – xã hội cộng sản. Đó là việc luận chứng cho vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản trong việc lật đổ chế độ tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản; để hoàn thành sứ mệnh cao cả tự giải phóng, đồng thời giải phóng toàn nhân loại, giai cấp vô sản phải tự tổ chức được chính đảng cộng sản của mình làm đội tiên phong lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, phải giành lấy dân chủ, nắm chính quyền để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới…
 

    Những tư tưởng khoa học, cách mạng vạch thời đại trong Tuyên ngôn có giá trị tổ chức, cổ vũ, động viên lớn lao đối với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Lịch sử thế giới 170 năm qua đã chứng minh hùng hồn tính thời đại của Tuyên ngôn.
 

     Chỉ vài thập niên sau khi Tuyên ngôn ra đời, Công xã Pari bùng nổ và đứng vững hơn 70 ngày. Tròn 70 năm sau thời điểm Mác-Angghen khởi thảo Tuyên ngôn, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917 đã giành thắng lợi tại nước Nga, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự lớn mạnh và những cống hiến vĩ đại của hệ thống chủ nghĩa xã hội hiện thực cùng những thắng lợi vĩ đại của phong trào giả phóng dân tộc đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, những thắng lợi to lớn của phong trào công nhân và các lực lượng tiến bộ ở các nước tư bản chủ nghĩa đã khẳng định mạnh mẽ tính chân lý của Tuyên ngôn trong thời đại ngày nay.
 

     Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là tổn thất vô cùng nặng nề nhưng đây không phải là sự “cáo chung của chủ nghĩa xã hội”, nó chỉ càng làm nổi bật hậu quả của một mô hình duy trì quá lâu những khuyết điểm, biến dạng đã dẫn chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào trì trệ, khủng hoảng và cũng chỉ rõ hai nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tổn thất nặng nề này là: Đường lối chính trị sai lầm của một số đảng Cộng sản cầm quyền cũng như tính nguy hiểm của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Biến cố này càng chứng minh cho sự đúng đắn của tư tưởng mác xít về tính phức tạp, khó khăn lâu dài của thời kỳ quá độ từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản nói chung, quá độ bỏ qua xã hội tư bản lên xã hội cộng sản nói riêng.
 

     Thực tiễn của Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác hiện nay vẫn đang vững bước trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới cải cách, mở rộng giao lưu hội nhập và hợp tác quốc tế chính là bằng chứng sinh động, vững chắc khẳng định cho tính chân lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mác-Angghen về quá độ từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản trong Tuyên ngôn.
 

     Những thắng lợi to lớn và sự lan rộng của phong trào cánh tả ở Mỹ la-tinh, nơi từ hàng trăm năm nay vốn là sân sau của chủ nghĩa tư bản Bắc Mỹ, với những công bố công khai mạnh mẽ về con đường, hướng đi mới ở Bắc Mỹ, với những tuyên bố công khai mạnh mẽ về xã hội chủ nghĩa trong khoảng 20 năm trở lại đây đã thể hiện rõ xu hướng phản kháng quyết liệt chống chủ nghĩa đế quốc áp đặt cường quyền, chống chủ nghĩa tư bản tự do mới phương Bắc và phương Tây. Còn trên địa bàn trung tâm của chủ nghĩa tư bản hiện đại, do phải đối mặt với những ưu thế của chủ nghĩa xã hội hiện thực, phải đối phó với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở khu vực này, cho nên dù bản chất áp bức bóc lột tàn bạo không thay đổi, nhưng chủ nghĩa tư bản hiện đại buộc phải điều chỉnh. Sự điều chỉnh này đã và đang làm nảy sinh nhiều nhân tố mới trong thể chế dân chủ tư bản, trong xã hội hóa lực lượng sản xuất, nhất là khoa học – công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp…những nhân tố này đang tiếp tục phát triển mạnh hướng tới khả năng phủ định chủ nghĩa tư bản hiện đại.
 

    Toàn bộ lịch sử nhân loại từ Cách mạng Tháng Mười đến nay đã diễn ra biết bao sự kiện, biến cố nhưng vẫn làm nổi bật tính chất của thời đại mới mà Tuyên ngôn đã chỉ ra, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Tuyên ngôn bất hủ với những tư tưởng thiên tài vạch thời đại của Mác-Angghen vĩ đại vẫn đang soi sáng, thúc đẩy tiến trình cách mạng thế giới và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng như lời khẳng định của Lênin hơn 100 năm trước: Cuốn sách mỏng này có giá trị bằng hàng pho sách, toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh cho đến ngày nay đã sống và tiến lên theo tinh thần của cuốn sách đó. Đêriđa, nhà triết học tư sản đương đại người Pháp từ kết quả nghiên cứu lịch sử hiện đại đi đến một nhận định: Tư tưởng Mác đã tạo ra lịch sử thế kỷ XX, tư tưởng Mác vẫn là tư tưởng của thế kỷ XXI, nhân loại không có tương lai nếu không có tư tưởng của Mác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, t.1.
2. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, t.4.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, t.4.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, H, 2006.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001.
7. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát xcơva, 1974, t.40.    

Th.s Lê Thị Bích Chi - Khoa Xây Dựng Đảng

Responsive image
 

 

các tin khác