Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam - Giá trị vận dụng vào công cuộc giữ nước từ khi nước chưa nguy 14/09/2021 Tầm nhìn thời đại và tư duy độc lập, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc 08/09/2021 Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng Nhà nước cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 05/09/2021 Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển 31/08/2021 Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại 30/08/2021 Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ đối ngoại - Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay 23/08/2021 Bác Hồ với thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám 16/08/2021 Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác 09/08/2021 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2021 Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ 23/07/2021 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ trong đối ngoại, đoàn kết quốc tế hiện nay 12/07/2021 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 05/07/2021 Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 29/06/2021 Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ 21/06/2021 Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 14/06/2021 Tự giác nêu gương - điểm nổi bật trong xây dựng Đảng về đạo đức 09/06/2021 Hồ Chí Minh với khát vọng Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam 08/06/2021 Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản trong những năm tháng tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 31/05/2021 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương 30/05/2021 Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng Hồ Chí Minh 24/05/2021 Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) Cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam 19/05/2021 Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chữ “Liêm” 17/05/2021 Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản trong những năm tháng tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 10/05/2021 Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng 05/05/2021 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày Quốc tế Lao động 01/5 04/05/2021 Đúc kết giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng trong tình hình hiện nay 26/04/2021 Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về phát triển xã hội - giá trị định hướng cho nâng cao hiệu quả quản lý phát triển xã hội hiện nay 19/04/2021 Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 12/04/2021 Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về liêm chính công vụ - vận dụng vào xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nước ta hiện nay 05/04/2021 Dấu ấn Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên 01/04/2021