Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 12/04/2021 Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về liêm chính công vụ - vận dụng vào xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nước ta hiện nay 05/04/2021 Dấu ấn Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên 01/04/2021 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay 29/03/2021 Những yêu cầu trọng yếu đặt ra trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay 17/03/2021 Khát vọng về đất nước Việt nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh 16/03/2021 Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc học tập, tu dưỡng suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức 10/03/2021 Trọn vẹn tình yêu thương của Người 09/03/2021 Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước 02/03/2021 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội II của Đảng - Những dấu ấn mang tầm thời đại 24/02/2021 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước hùng cường 18/02/2021 Thơ chúc Tết của Bác Hồ còn mãi vang vọng đến hôm nay 16/02/2021 Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua một bức thư của Người cách đây 70 năm 02/02/2021 Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh 01/02/2021 Người về mang tới những mùa Xuân đất nước! 25/01/2021 “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi” 20/01/2021 Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mời người 70 tuổi làm bộ trưởng 18/01/2021 Hồ Chí Minh với khát vọng Việt Nam 11/01/2021 Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh 06/01/2021 75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 05/01/2021 Xây dựng và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 04/01/2021 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới 25/12/2020 Giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh 22/12/2020 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 21/12/2020 Học tập và làm theo gương Bác trong hành trình xây dựng Đảng ta 18/12/2020 Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua trong giai đoạn cách mạng hiện nay 15/12/2020 Từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà giáo đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở nước ta hiện nay 25/11/2020 Văn hóa hòa bình Hồ Chí Minh và ý nghĩa thời đại 15/11/2020 Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 05/11/2020 Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước - những giá trị to lớn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay 03/11/2020