Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Góp phần đưa hiến pháp 2013 vào cuộc sống

Sự cần thiết giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức ngày nay 07/12/2018 Vai trò của người dân trong cải cách thủ tục hành chính 07/12/2018 Một số vấn đề quan trọng cần biết về hệ thống Pháp luật Việt Nam hiện nay 07/12/2018 Một số điểm mới của bộ Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 07/12/2018 Những điểm mới cần lưu ý của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 07/12/2018 Một số điểm mới của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 07/12/2018 Một số điểm mới của bộ Luật hình sự năm 2015 07/12/2018 Một số điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 07/12/2018 Luật trưng cầu ý dân – Món nợ nhà nước đã trả cho dân 07/12/2018 Đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Luật tổ chức chính quyền địa phương 07/12/2018 Đề cương giới thiệu Luật bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 07/12/2018 Giá trị của tư tưởng chính trị phương Tây thời cận đại trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 07/12/2018 Một số điểm mới của bộ Luật hình sự 07/12/2018 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 07/12/2018 Một số điểm mới của Luật tiếp cận thông tin 07/12/2018 Quyền con người, quyền công dân từ Hiến pháp 1992 đến Hiến pháp 2013 07/12/2018 Một số điểm mới của bộ Luật Dân sự 07/12/2018 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THỰC THI QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA CON NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP 2013 07/12/2018 Tìm hiểu một số điểm mới của Luật trẻ em 07/12/2018 XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THIẾT CHẾ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM QUA CÁC HIẾN PHÁP_ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 07/12/2018
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>