Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Kết quả điểm thi phần I lớp Chuyên viên K75 16/10/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B145 07/10/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp A86 01/10/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B136 01/10/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B143 01/10/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B144 01/10/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B146 01/10/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B141 16/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B142 16/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 (khối kiến thức I) 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 (khối kiến thức II) 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 (khối kiến thức III) 14/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 (khối kiến thức I) 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 (khối kiến thức II) 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 (khối kiến thức III) 14/09/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp A86 08/09/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp A85 08/09/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B144 08/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B137 04/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B138 04/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B139 04/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B140 04/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 (khối kiến thức I) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 (khối kiến thức II) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 (khối kiến thức III) 04/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 (khối kiến thức I) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 (khối kiến thức II) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 (khối kiến thức III) 04/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 (khối kiến thức I) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 (khối kiến thức II) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 (khối kiến thức III) 04/09/2020 Kết quả điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K74 03/09/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp A85 03/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 01/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 (khối kiến thức I) 01/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 (khối kiến thức II) 01/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 (khối kiến thức III) 01/09/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp A86 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B143 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B143 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B144 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B145 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp Chuyên viên K74 04/08/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B140 (lần 2) 31/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B138 (lần 2) 31/07/2020