Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Chín sự kiện nổi bật năm 2019 của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang

08:25 08/01/2020

Năm 2019 là năm Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có nhiều đổi mới từ tổ chức bộ máy đến công tác đào đạo, bồi dưỡng; kết quả đó gắn liền với những sự kiện quan trọng, nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 24-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”:

Thứ nhất, tổ chức bộ máy của Trường được sắp xếp tinh gọn theo Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư và Quy định số 1066-QĐ/TU, ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang.

Thứ hai, Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Trường được kiện toàn, bổ sung theo yêu cầu tổ chức bộ máy mới.

Thứ ba, xuất bản Lịch sử Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (1948-2018).

Thứ tư, đề tài khoa học cấp tỉnh "Hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - Thực trạng và giải pháp" được nghiệm thu.

Thứ năm, tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "50 năm cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ", với 117 tham luận.

Thứ sáu, giờ nghiên cứu khoa học vượt 19.184 tiết theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, Công đoàn Trường 03 năm liên tục được tặng cờ dẫn đầu trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn.

Thứ tám, trong khoảng thời gian 5 tháng cuối năm khai giảng 7 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và nhiều lớp Bồi dưỡng, vượt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao là 6 lớp.

Thứ chín, giảng viên tham dự thao giảng cấp trường đều đạt loại giỏi.

Nguyễn Sơn Hải - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

các tin khác