Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

07:30 12/05/2020

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết TW4) là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm.

 

Nghị quyết đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ mục tiêu quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng, được nhân dân đón nhận, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng. Trong đó chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị: 1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. 3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 4) Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. 5) Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. 6) Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. 7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. 8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh. 9) Vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống: 1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. 2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành. 3) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. 4) Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu". 5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. 6) Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động. 7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. 8) Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 9) Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Đảng ta xác định phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 05). Đây là giải pháp thuộc nhóm giải pháp đầu tiên trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất trong Nghị quyết TW4: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình.

I. Sơ lược về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo Bác Hồ trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ra đời và hình thành từ lâu, đã được Đảng ta khẳng định rất sớm và đã có chỉ đạo triển khai học tập và làm theo.

Tại Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương (1951), Đảng ta đã xác định đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu toàn Đảng phải học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, khẩu hiệu “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.

Nghị quyết Đại hội VI (1986) đã chỉ rõ: “Mỗi người cộng sản chúng ta cần phải suốt đời học tập, noi gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Năm 1991, Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nghị quyết Đại hội IX (2001) đã nêu rõ nguồn gốc và 9 nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về “đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, xác định mục đích “Tạo ra phong trào rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống”. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh với 20 chuyên đề.

Năm 2005, Bộ Chính trị khóa IX đã quyết định làm điểm việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở kết quả việc làm điểm, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đại hội Đảng lần thứ XI yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 03-CT/TW được xác định là giải pháp thứ nhất trong nhóm giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng để thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định nội hàm của việc học tập và làm theo 3 nội dung lớn là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là:

(1) Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đạo đức cách mạng; chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng,...

(2) Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,...

(3) Phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

II. An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân; việc tự phê bình và phê bình trong chi bộ còn hình thức, chưa thực chất. Để khắc phục các  nguyên nhân này, việc nghiêm túc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng xác định và thực tiễn chứng minh là một nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

1. Những vấn đề nổi bật, cách làm hay

Cùng với cả nước, An Giang học tập và làm theo Bác Hồ có quá trình lâu dài, đúng với chỉ đạo của Trung ương Đảng, bằng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, đạt nhiều kết quả rất tốt trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát

Các cấp ủy từ tỉnh đến chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của địa phương, đơn vị.

Ban hành kế hoạch cả nhiệm kỳ và hằng năm xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp để thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW4.

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và thường xuyên rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị, với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp căn cứ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05, hằng năm, phải nêu gương trong việc đăng ký và thực hiện một số nội dung cụ thể về quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, phục vụ nhân dân và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao (trong đó, có đề ra phương hướng phấn đấu và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra của bản thân).

Kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy đều có nội dung về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW4.

Hằng năm tiến hành giao ban theo cụm việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn tỉnh, kịp thời biểu dương địa phương, cơ quan, đơn vị tiêu biểu; phát hiện những sáng kiến, kinh nghiệm và những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng; đồng thời, nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tổ chức thực hiện.

1.2. Các cấp ủy, chính quyền lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 về  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc (trong đó, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu); đổi mới phương thức, phong cách, tác phong công tác và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo; chọn việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Các cấp uỷ, chính quyền xác định nội dung đột phá, tập trung xử lí kịp thời, có hiệu quả các vụ việc vi phạm, vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm như: khiếu nại, tố cáo; giải tỏa, đền bù đất đai; giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở; khai thác khoáng sản…; nhằm nâng cao ý thức tự giác trong tự phê bình và phê bình; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy và thực hành dân chủ; củng cố kỷ cương, kỷ luật; góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố, phát huy niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

1.3. Xây dựng nội dung gắn với tình hình cụ thể của tỉnh để triển khai học tập, sinh hoạt

Căn cứ tình hình của Đảng bộ, cùng với các chuyên đề do Trung ương ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và phát hành các tài liệu để đưa vào học tập, sinh hoạt thường xuyên ở chi bộ như: Góp phần tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (năm 2013). Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cánh gương mẫu, nói đi đôi với làm (năm 2016). Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm (năm 2017).

1.4. Việc học tập và sinh hoạt thường xuyên nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tổ chức hội nghị các bộ chủ chốt học tập quán triệt các chuyên đề hằng năm của Trung ương ban hành và các tài liệu của tỉnh. Chi bộ tổ chức hội nghị đảng viên nghiên cứu, học tập các chuyên đề hằng năm của Trung ương ban hành và các tài liệu của tỉnh. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và các trung tâm chính trị nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (giáo trình do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành) gắn nội dung chuyên đề học tập hằng năm và tình hình thực tế của địa phương; trong các buổi thảo luận, chú trọng cho học viên liên hệ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và từng học viên. Ngoài ra, các trung tâm chính trị cấp huyện lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn học liên quan trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: bồi dưỡng kết nạp đảng viên; đảng viên mới; cập nhật kiến thức; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...

Tỉnh ủy xác định chi bộ là nơi học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung các chuyên đề, lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm theo Bác của cá nhân làm nội dung tự phê bình và phê bình trong chi bộ, làm tiêu chí phân loại đảng viên cuối năm. Chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch của chi bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Trong đó, xác định cụ thể hằng tháng có một nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trích trong các chuyên đề của Trung ương và các tài liệu của tỉnh, hoặc lựa chọn mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị, tồn tại, hạn chế của chi bộ và các đảng viên của chi bộ, để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình, rút ra bài học cho chi bộ, bản thân mỗi đảng viên và phê bình, góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp; vận dụng mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình và đề ra phương hướng phấn đấu.

1.5. Đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

Từng đảng viên liên hệ bản thân, viết bản cam kết (theo Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương), trong đó có đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo Bác, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, chọn một số nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đăng ký thực hiện; định kỳ và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Hằng tháng, chi bộ tiến hành kiểm tra chấp hành đảng viên gắn với kiểm tra kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, trên cơ sở đó, chi bộ đóng góp ý kiến cho từng đảng viên. Kết quả thực hiện bản cam kết còn là cơ sở tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm; là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao ý thức trách nhiệm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại lâu năm, cũng như rèn luyện, xây dựng phong cách, thái độ ứng xử, lối sống, nhằm mang lại hiệu quả làm việc tích cực.

1.6. Công tác biểu dương, khen thưởng

Hằng năm, vào dịp sinh nhật Bác (19/5), các cấp ủy tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Một số kết quả, hạn chế và nguyên nhân

Trong 10 năm (2010-2020), Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã “góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình được cầu thị tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt”. “Qua đó, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhận dạng rõ hơn, giúp các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tự tu dưỡng, rèn luyện và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Một số vụ việc phức tạp, bức xúc kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng tình, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. “Phần lớn các tổ chức và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành giữ vững lập trường chính trị, đạo đức, lối sống, an tâm công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương...”.

Tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá của tỉnh, đến nay vẫn còn các hạn chế như:

Xét trong toàn Đảng bộ, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý, thiếu tự giác, chưa thực sự nghiêm túc, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt; vẫn còn tình trạng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, với các biểu hiện chủ yếu như: nể nang, ngại va chạm hoặc bè phái cục bộ, bằng mặt không bằng lòng; lười nghiên cứu, học tập nghị quyết; vẫn còn tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu và thiếu trách nhiệm với công việc, với nhân dân....; có nơi vi phạm mang tính tập thể, liên quan đến nhiều cán bộ, đảng viên đến mức phải xử lí kỷ luật, ảnh hưởng đến lòng tin trong nội bộ và nhân dân.

Việc đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ chưa thật sâu rộng.

Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số nơi chưa phát huy đúng mức.

Có nơi chưa tập trung giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm và thực hiện các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến.

Về nguyên nhân của hạn chế, tỉnh đã xác định các nguyên nhân chủ yếu:

Một số cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền chưa chú trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, còn thiếu chủ động, chưa thật sự quyết tâm, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi; một số nơi người đứng đầu chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát và nêu gương để tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sinh hoạt và thực hiện công việc được giao.

Công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở một số tổ chức đảng bị xem nhẹ; công tác tự phê bình và phê bình chưa được coi trọng, còn hình thức.

III- Những nội dung cần tiếp tục quan tâm

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngoài việc tiếp tục những vấn đề nổi bật, cách làm hay nêu trên, khuyến nghị các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quan tâm các nội dung trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và quan tâm hơn nữa công tác xây đựng Đảng về đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Từ Đại hội XI của Đảng trở về trước, công tác xây dựng Đảng bao gồm ba nội dung: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức được hiểu nằm trong xây dựng Đảng về tư tưởng. Cách hiểu như vậy được nhìn nhận là chưa đầy đủ, vì xây dựng Đảng về đạo đức nằm trong công tác tư tưởng mới chỉ là ý thức đạo đức, đạo đức còn bao gồm hành vi đạo đức, thực hành đạo đức và thực tiễn đạo đức.

Từ nhận thức đó, Đại hội XII của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với mục tiêu toàn diện là “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Lần đầu tiên, “xây dựng Đảng về đạo đức” đã được đưa vào Văn kiện Đại hội, là một bước tiến trong nhận thức của Đảng về công tác xây dựng Đảng, đã kế thừa và phát triển quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng đầu tiên nhấn mạnh việc xây dựng Đảng về đạo đức. Trong quá trình giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, Người hiểu rằng cán bộ, đảng viên cũng là con người, “không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm”. Bằng tư duy biện chứng và chủ nghĩa nhân văn cao cả, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Người giải quyết hài hoà và tất cả đều hướng tới mục đích cuối cùng là xây dựng “văn hoá Đảng”, “văn hoá làm người” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đạo đức là thước đo “chất người”, “trình độ người”. Bác chỉ rõ hai mặt trong mối quan hệ giữa quyền lực và đạo đức: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; “Có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư””; có quyền mà “không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”.

Bác luôn luôn xem trọng cả đạo đức và tài năng, nhưng trong mối quan hệ đạo đức và tài năng thì Người xác định đạo đức là “gốc”: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”; “người cách mạng nếu không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức là “gốc” của con người, nên xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ gốc và đây là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Đảng phải không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức; phải chống các nguy cơ của Đảng cầm quyền, trong đó là sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự suy thoái, biến chất của cán bộ, đảng viên”. Xây dựng Đảng về đạo đức có vai trò rất quan trọng đối với việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, bởi vì đạo đức cách mạng là một thuộc tính bản chất của Đảng, là điều kiện để Đảng và mỗi đảng viên thực hiện và phát huy vai trò lãnh đạo đối với quần chúng. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, thường xuyên nhắc lại cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và quyết tâm, kiên trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Do đó, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực và đã đem lại những thành quả vô cùng to lớn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, trong quá trình mở cửa, đổi mới, với điều kiện kinh tế thị trường, bên cạnh mặt tích cực cơ bản, nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh có nguồn gốc từ chủ nghĩa cá nhân; nghiêm trọng nhất là trong Đảng xuất hiện tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành nguy cơ đối với chế độ ta nếu không được khắc phục kịp thời.

Do đó, Đảng chủ trương lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch để Đảng vững mạnh, để dân tin Đảng. Đây là vấn đề cốt lõi, rất hệ trọng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần và tự giác thực hiện.

Để gắn bó với nhân dân, Đảng phải gần dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; làm cho dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng: Tuyệt đối trung thành với cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; kiên quyết chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, trước hết là ngay bản thân mình, trong địa phương, đơn vị, cơ quan mình.

Thứ ba, tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp.

Các cấp ủy đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, vận động thực hiện, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kinh nghiệm thời gian qua cho thấy, nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu gương trong học tập và làm theo Bác; tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc; thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng... thì việc học tập và làm theo Bác của tổ chức đó sẽ đạt hiệu quả cao, như lời Bác dạy “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”./.

 

Tài liệu tham khảo

1- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1989.

2- Ban Tuyên giáo Trung ương, Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2016.

3- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

5- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

6- Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021.

7- Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 07/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

8- Báo cáo số 72-BC/TU ngày 08-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 14-5-2013 của Tỉnh ủy về đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

9- Báo cáo số 232-BC/TU ngày 21/12/2018 của Tỉnh ủy An Giang về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

10- Báo cáo số 262-BC/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

11- Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

12- Tạp chí Cộng sản số 937 (3-2020), Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức- yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn cách mạng mới, PGS.TS.Bùi Đình Phong./.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

các tin khác