Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp và kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp B150 04/01/2023 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp và kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp B151 04/01/2023 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp và kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp B156 04/01/2023 Kết quả chấm khóa luận tốt nghiệp lớp B153 04/01/2023 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp và kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp B153 04/01/2023 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp và kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp B155 04/01/2023 Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT A87 02/11/2022 Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT A88 02/11/2022 Kết quả điểm kiểm tra lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 2) 14/04/2022 Kết quả điểm tiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 2) 14/04/2022 Kết quả điểm kiểm tra lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 1) 14/04/2022 Kết quả điểm tiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 1) 14/04/2022 Kết quả điểm thi vấn đáp phần C.I lớp A88 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần B.I lớp A87 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần B.I lớp A88 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.III lớp B158 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.III lớp B159 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.III lớp A87 23/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.II lớp B158 23/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần VI lớp B152 08/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.II lớp B159 08/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.I lớp B157 01/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.II lớp B157 01/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B153 01/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.I lớp B158 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.III lớp B157 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.IV lớp A87 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.I lớp A89 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.I lớp B159 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần AI lớp A88 17/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần AII lớp A88 17/02/2022 Kết quả bài thu hoạch phần V.2 lớp B149 17/02/2022 Kết quả bài thu hoạch phần V.3 lớp B149 17/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần II lớp B153 17/02/2022 Kết quả bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B155 17/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần V.2 lớp B152 15/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần V.3 lớp B152 15/02/2022 Kết quả bài thu hoạch phần VI lớp B149 11/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần I.2 lớp B156 11/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần I.2 lớp B155 11/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần VI lớp B155 11/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần I.2 lớp A87 27/12/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B146 23/12/2021 Kết quả điểm thu hoạch hết học phần I.1 lớp A87 03/12/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B145 (đợt 2) 29/11/2021 Kết quả điểm thu hoạch phần I.1 lớp B154 20/09/2021 Kết quả điểm thu hoạch phần V.3 lớp B148 20/09/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B145 03/08/2021 Kết quả thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B149 28/06/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B144 09/06/2021