Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Kết quả điểm kiểm tra lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 2) 14/04/2022 Kết quả điểm tiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 2) 14/04/2022 Kết quả điểm kiểm tra lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 1) 14/04/2022 Kết quả điểm tiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 1) 14/04/2022 Kết quả điểm thi vấn đáp phần C.I lớp A88 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần B.I lớp A87 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần B.I lớp A88 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.III lớp B158 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.III lớp B159 25/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.III lớp A87 23/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.II lớp B158 23/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần VI lớp B152 08/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.II lớp B159 08/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.I lớp B157 01/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.II lớp B157 01/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B153 01/03/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.I lớp B158 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.III lớp B157 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.IV lớp A87 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.I lớp A89 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần A.I lớp B159 25/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần AI lớp A88 17/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần AII lớp A88 17/02/2022 Kết quả bài thu hoạch phần V.2 lớp B149 17/02/2022 Kết quả bài thu hoạch phần V.3 lớp B149 17/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần II lớp B153 17/02/2022 Kết quả bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B155 17/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần V.2 lớp B152 15/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần V.3 lớp B152 15/02/2022 Kết quả bài thu hoạch phần VI lớp B149 11/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần I.2 lớp B156 11/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần I.2 lớp B155 11/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần VI lớp B155 11/02/2022 Kết quả điểm thu hoạch phần I.2 lớp A87 27/12/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B146 23/12/2021 Kết quả điểm thu hoạch hết học phần I.1 lớp A87 03/12/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B145 (đợt 2) 29/11/2021 Kết quả điểm thu hoạch phần I.1 lớp B154 20/09/2021 Kết quả điểm thu hoạch phần V.3 lớp B148 20/09/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B145 03/08/2021 Kết quả thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B149 28/06/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B144 09/06/2021 kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B144 07/06/2021 Kết quả thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B146 02/06/2021 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B148 (lần 2) 31/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B148 31/05/2021 Kết quả phúc tra điểm thi tốt nghiệp lớp B143 27/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B146 27/05/2021 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B143 20/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B145 (lần 2) 17/05/2021