Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B144 07/06/2021 Kết quả thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B146 02/06/2021 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B148 (lần 2) 31/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B148 31/05/2021 Kết quả phúc tra điểm thi tốt nghiệp lớp B143 27/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B146 27/05/2021 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B143 20/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B145 (lần 2) 17/05/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B143 17/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B145 14/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B146 13/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B145 11/05/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp B144 (lần 2) 07/05/2021 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B147 07/05/2021 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B145 (lần 2) 07/05/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp B148 (lần 2) 07/05/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp B144 26/04/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B147 26/04/2021 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B148 26/04/2021 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B136 26/04/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B136 26/04/2021 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B144 14/04/2021 Kết quả điểm thi phần IV lớp B145 (lần 2) 14/04/2021 Kết quả điểm thi phần III.1 + phần III.2 lớp B146 (lần 2) 14/04/2021 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B145 09/04/2021 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B146 08/04/2021 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B147 08/04/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp B147 08/04/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B144 06/04/2021 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B146 06/04/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp B145 02/04/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B143 (lần 2) 30/03/2021 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B143 30/03/2021 Kết quả phúc tra điểm thi phần VI lớp B148 30/03/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp A86 26/03/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp B148 25/03/2021 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B143 24/03/2021 Kêt quả điểm thi tốt nghiệp (lần 2) các lớp TCLLCT - HC năm học 2019 - 2020 24/03/2021 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp A86 24/03/2021 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B136 (phúc khảo) 22/03/2021 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B148 22/03/2021 kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B136 19/03/2021 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B143 16/03/2021 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp A85 12/03/2021 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp A85 11/03/2021 Kết quả điểm thi phần IV lớp B144 06/03/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp B146 05/03/2021 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B136 05/03/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp B136 05/03/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp A86 (lần 2) 03/03/2021