Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Kết quả điểm thi phần I.1 lớp A85 (lần 2) 04/12/2020 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp A85 04/12/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B148 25/11/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B143 06/11/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp A86 (lần 2) 05/11/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B146 05/11/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B147 05/11/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp A85 04/11/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B145 04/11/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B146 (lần 2) 03/11/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B147 03/11/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B148 03/11/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B143 (lần 2) 28/10/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B143 (lần 2) 28/10/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B145 (lần 2) 28/10/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B145 28/10/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp A85 28/10/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp A86 28/10/2020 Kết quả điểm thi phần I lớp Chuyên viên K75 16/10/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B145 07/10/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp A86 01/10/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B136 01/10/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B143 01/10/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B144 01/10/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B146 01/10/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B141 16/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B142 16/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 (khối kiến thức I) 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 (khối kiến thức II) 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 (khối kiến thức III) 14/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 (khối kiến thức I) 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 (khối kiến thức II) 14/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 (khối kiến thức III) 14/09/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp A86 08/09/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp A85 08/09/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B144 08/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B137 04/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B138 04/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B139 04/09/2020 Danh sách điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC B140 04/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 (khối kiến thức I) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 (khối kiến thức II) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 (khối kiến thức III) 04/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 (khối kiến thức I) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 (khối kiến thức II) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 (khối kiến thức III) 04/09/2020