Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Kết quả điểm thi phần II lớp Chuyên viên K73 25/11/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B142 (lần 2) 25/11/2019 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B137 (lần 2) 25/11/2019 Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K72 25/11/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B142 (lần 2) 15/11/2019 Danh sách điểm thi phần I và phần II lớp Chuyên viên K71 (lần 2) 15/11/2019 Danh sách điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K69 (lần 2) 12/11/2019 Danh sách điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K69 12/11/2019 Danh sách điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K70 (lần 2) 12/11/2019 Danh sách điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K70 12/11/2019 Danh sách điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K71 12/11/2019 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B138 11/11/2019 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B138 11/11/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B141 11/11/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K72 (AP) 06/11/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K71 06/11/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B142 31/10/2019 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B140 31/10/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K73 31/10/2019 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B137 23/10/2019 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B137 23/10/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B142 23/10/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K71 08/10/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K72 (An Phú) 08/10/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B138 30/09/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B139 30/09/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B139 25/09/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K70 20/09/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K69 20/09/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K70 13/08/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K69 13/08/2019