Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B157 31/01/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A89 06/01/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B150 08/12/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B151 08/12/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B156 08/12/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT- HC B155 28/11/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B153 15/11/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A88 30/09/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A87 22/09/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT - HC B154 31/08/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B152 24/03/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B149 22/03/2022 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên khóa 77 10/12/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B148 23/11/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B147 08/11/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B145 21/09/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B146 21/09/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B144 07/05/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC B143 05/04/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC B136 24/03/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2021 21/02/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC A85 04/02/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC A86 04/02/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2021 05/01/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2020 22/12/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên khóa 76 10/12/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2020 (điều chỉnh) 15/10/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K75 13/10/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2020 24/09/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 9 năm 2020 24/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 07/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 07/08/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B142 05/08/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B141 05/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 31/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 31/07/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2020 27/07/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B138 22/07/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B140 22/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 16/07/2020 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B139 16/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 16/07/2020 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B137 16/07/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 7 năm 2020 29/06/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K74 24/06/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 và tháng 7 năm 2020 11/06/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 năm 2020 25/05/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2020 27/04/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2020 25/02/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2020 16/01/2020